Projekty w roku szkolnym 2017/2018

regsi1.jpg

 

Projekt pt. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” adresowany jest do uczniów i nauczycieli z trzech powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego. Ma charakter edukacyjno-zawodowy, a jego celem jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do lokalnego rynku pracy.
 

Cel projektu: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w powiatach: lubańskim, bolesławieckim, zgorzeleckim poprzez stworzenie i funkcjonowanie e-platformy REGSI, wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych do 30 XI 2018 r.

Realizator: Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

Termin realizacji: 03.10.2016 r. - 30.11.2018 r.

Grupa docelowa:

- 10 szkół kształcących zawodowo w regionie, z powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego, zgorzeleckiego,

uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych i doradcy edukacyjno-zawodowi.

W ramach tego przedsięwzięcia wsparcie otrzymują:

  • 10 szkół kształcenia zawodowego w regionie,
  • co najmniej 40 nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych,
  • co najmniej 500 uczniów.

 
Szkoły zostały wyposażone w sprzęt multimedialny na potrzeby poradnictwa edukacyjno-zawodowego. W każdej z nich są realizowane działania edukacyjno-zawodowe w formie dodatkowych konsultacji dla uczniów i rodziców, działania promujące doradztwo w lokalnym środowisku.

Działa regionalna e-platforma doradztwa edukacyjno-zawodowego (REGSI), dedykowana trzem grupom odbiorców: uczniom, nauczycielom przedmiotów zawodowych, doradcom edukacyjno-zawodowym oraz szkołom. Na platformie REGSI są dostępne: materiały dydaktyczne, interaktywne testy, szkolenia e-learningowe dostępne są dla uczniów i nauczycieli oraz zainteresowanych przedsiębiorców. Ponadto użytkownik znajdzie tu e-bazy różnych zasobów, m.in. związanych z poszukiwanymi specjalnościami/zawodami w regionie, przygotowanych zgodnie z informacjami od pracodawców dot. organizacji staży, praktyk zawodowych, a także porównywarkę zawodów, oferty edukacyjne szkół.

Ponadto w ramach projektu realizowane jest wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych. Funkcjonuje regionalna sieć wsparcia i wymiany doświadczeń nauczycieli, z cyklem profesjonalnych szkoleń, a także szkolenie coachingowe w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Budżet projektu to 1.481.820,00 złotych.

Jego wnioskodawcą jest Powiat Lubański, a pomysłodawcą i realizatorem - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Projekt przyczyni się do poprawy efektywności kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych regionu południowo-zachodniej części woj. dolnośląskiego.
 

ULOTKA O PROJEKCIE REGSI

 
ERASMUS+
 

 

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.
Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, w centrum kształcenia lub odbyć szkolenia zawodowe w innym kraju. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.
POWER
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

 
POWER Kształcenie i szkolenia zawodowe
PRGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - KONKURS 2016
Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
SZKOLNY KLUB SPORTOWY
 

Program „ Szkolny Klub Sportowy” w województwie dolnośląskim w 2017 roku.
 

 

 Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów  szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Rekomenduje się, aby uczestnikami zajęć byli uczniowie nie biorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych. Wymagane jest, aby uczestnicy zajęć przynajmniej raz na semestr przeszli testy sprawnościowe. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla  młodzieży są  prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie od 16 stycznia do 30 listopada 2017 r., systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych.

 

 

Slajd na głównej: 
nie