Szkoły dla dorosłych


Powiatowa Szkoła Policealna
zaoczna (2-letnia)

rok szkolny 2013/2014

 
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
 
Absolwent potrafi:
 • samodzielnie ewidencjonować operacje gospodarcze w obrocie krajowym i zagranicznym
 • dokonywać rozliczeń walutowych
 • prowadzić rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw
 • wykonywać bilanse i raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego oraz przygotowywać je do weryfikacji
 • dokonywać rozliczeń z fiskusem
 • ewidencjonować dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dbając o ich obieg w firmie oraz formę i terminy płatności
 • archiwizować dokumenty
 • wykonywać typowe czynności planistyczne i analityczne
 • prowadzić własną działalność gospodarczą
 • obsługiwać programy komputerowe z zakresu gospodarki magazynowej, sprzedaży, księgowości i kadr
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu
 
Zawody dostępne dla absolwenta:
 • pracownik działu finansowo- księgowego
 • pracownik biura rachunkowego
 • pracownik banku
 • pracownik sektora ubezpieczeniowego
 • pracownik urzędu skarbowego
 • księgowy
 • specjalista ds. finansów
 • specjalista ds. kadr i płac

 

plan nauczania - forma zaoczna

TECHNIK ADMINISTRACJI

 
Absolwent potrafi:
 • interpretować i stosować przepisy prawa,
 • kierować się zasadami praworządności
 • załatwiać indywidualne sprawy administracyjne
 • przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych i innych dokumentów
 • przeprowadzać postępowania administracyjne, egzekucyjne, odwoławcze i zażaleniowe
 • stosować przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prowadzić pełną ewidencję zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie i strefie budżetowej
 • posługiwać się dokumentacją księgową
 • interpretować podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne
 • sporządzać sprawozdania finansowe, statystyczne i budżetowe
 • przeprowadza analizę ekonomiczno-finansową
 • obsługiwać programy komputerowe
 • organizować pracę w biurze
 • redagować pisma urzędowe
 • organizować spotkania służbowe
 • kreować wizerunek jednostki organizacyjnej
 • kompetentnie przyjmować i załatwiać interesantów
 • stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach
 • prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzić korespondencję
 • redagować teksty
 • przygotowywać narady, zebrania, konferencje
 
Zawody dostępne dla absolwenta:
 • pracownik administracyjny w urzędzie wojewódzkim, powiatowym, miejskim lub gminnym
 • sekretarka
 • pracownik banku
 • pracownik urzędu skarbowego
 
plan nauczania
 

Informacje dotyczące rekrutacji i formy kształcenia
 
Warunki przyjęcia:
ukończone liceum ogólnokształcące lub inna szkoła średnia
Forma kształcenia:
zaoczna - piątki, soboty, co 2 tygodnie - zgodnie z ustaleniami z Radą Słuchaczy.
 
Kształcenie jest bezpłatne
 
Składanie podań:
w sekretariacie szkoły ul. Komuny Paryskiej 6
w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00
Termin składania podań upływa 29 sierpnia 2013 roku
.
Ogłoszenie list przyjętych i spotkanie z opiekunem roku odbędzie się – 31 sierpnia 2013 r.
 
Właściwie skompletowane dokumenty zawierają:
1. Podanie.
2. Świadectwo ukończenia szkoły stanowiącej podbudowę.
3. Orzeczenie lekarskie o przydatności do zawodu.
4. Kserokopia  dowodu osobistego.
5. dwie podpisane fotografie.