Technikum nr 3

Technikum na podbudowie gimnazjum – 4 letnie
 
TECHNIK EKONOMISTA
 
Absolwent potrafi:
 • samodzielnie rozwiązywać problemy występujące we współczesnych przedsiębiorstwach, zorganizować, uruchomić i prowadzić własną działalność, gospodarczą,
 • prowadzić księgi rachunkowe i ewidencjonować typowe operacje gospodarcze,
 • stosować przepisy prawa,
 • obsługiwać programy komputerowe z zakresu gospodarki magazynowej, sprzedaży, księgowości          i kadr,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • sprawnie posługiwać się językami obcymi, w tym językiem zawodowym,
 • prowadzić sprawy kadrowe w przedsiębiorstwie,
 • organizować procesy związane z zakupem i  sprzedażą towarów i usług,
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług,
 • wykonywać rozliczenia „wewnętrzne" i „zewnętrzne" z tytułu prowadzonej działalności, 
 • przeprowadzać analizę ekonomiczną w wybranych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw dla oceny ich sytuacji ekonomicznej, 
 • przygotowywać propozycje decyzji wynikających z oceny sytuacji ekonomicznej w określonych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw.
Zawody dostępne dla absolwenta:
 •  pracownik działu księgowości
 • pracownik biura rachunkowego
 • pracownik banku
 • pracownik sektora ubezpieczeniowego
 • księgowy
 • magazynier
 • kasjer
 • sekretarka
 • pracownik działu marketingu
 • specjalista ds. kadr i płac

 
plan nauczania

TECHNIK HOTELARSTWA

Absolwent potrafi:
 • stosować przepisy prawa dotyczące usług hotelarskich,
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej,
 • obsługiwać gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy,
 • organizować usługi turystyczne, rekreacyjne, kulturalne, gastronomiczne, okolicznościowe oraz  konferencje i kongresy, stosować różne formy obsługi konsumenta
 • przyrządzać podstawowe potrawy i napoje,
 • nadzorować utrzymanie porządku i czystości w bazie noclegowej,
 • oceniać jakość świadczonych usług,
 • sporządzać dokumentację księgową i sprawozdania finansowe,
 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla bazy noclegowej,
 • prowadzić korespondencję i obsługiwać sprzęt biurowy,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.
 Zawody dostępne dla absolwenta:
 • technik hotelarstwa, 
 • organizator usług cateringowych,
 • sekretarka,
 • pracownik biurowy,
 • kasjer walutowy,
 • pracownik biura podróży,
 • pracownik informacji turystycznej,
 • recepcjonista,
 • steward,
 • stewardessa,
 • pilot wycieczek,
 • przewodnik turystyczny górski,
 • przewodnik turystyczny miejski,
 • przewodnik turystyczny terenowy,
 • inspektor piętra hotelowego,
 • bufetowy (barman),
 • pokojowa
plan nauczania
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
Absolwent potrafi:
 • charakteryzować regiony turystyczne Polski i wybrane regiony turystyczne świata,
 • dobierać atrakcje turystyczne do planowanych i organizowanych imprez turystycznych,
 • przygotowywać oferty usług turystycznych,
 • organizować imprezy krajowe i zagraniczne,
 • posługiwać się mapami geograficznymi i turystycznymi, planami miast oraz rozkładami komunikacyjnymi różnych przewoźników, 
 • posługiwać się instrumentami marketingu w działalności turystycznej,
 • współpracować z kontrahentami biura podróży,
 • obsługiwać klienta biura podróży,
 • udzielać informacji turystycznej,
 • kalkulować i rozliczać imprezy turystyczne zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • stosować przepisy prawa obowiązujące w turystyce,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Zawody dostępne dla absolwenta:
 • technik obsługi turystycznej,
 • sekretarka,
 • pracownik biurowy,
 • kasjer walutowy,
 • kasjer kolejowy,
 • kasjer lotniczy,
 • pracownik informacji turystycznej,
 • stewardessy,
 • pilot wycieczek,
 • przewodnik turystyczny górski,
 • przewodnik turystyczny miejski,
 • przewodnik turystyczny terenowy
plan nauczania
 
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 
Absolwent potrafi:
 • obsługiwać maszyny i urządzenia oraz nadzorować ich eksploatację,
 • dokonywać odbioru jakościowego surowców i towarów,
 • nadzorować i organizować przebieg procesu produkcyjnego potraw i ich ekspedycję,
 • organizować i nadzorować obsługę konsumentów,
 • dbać, aby przygotowane w zakładach żywienia zbiorowego potrawy i posiłki były zgodne z przyjętymi normami dietetycznymi,
 • podejmować i prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • przygotować i organizować gastronomiczną obsługę imprez: bale, wesela, przyjęcia okolicznościowe w tym w warunkach nietypowych,
 • przygotować i organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie itp.,
 • prawidłowo obsługiwać klienta,
 • stosować zasady prawidłowego i zdrowego żywienia,
 • dobierać działania marketingowe do sprzedaży usług żywieniowych,
 • organizować pracę biurową i obsługę nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach
 
 Miejsca zatrudnienia absolwenta:
 • obiekty zbiorowego wyżywienia,
 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,
 • organizacje ochrony konsumenta oraz w obiekty zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwa domowe,
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych.

plan nauczania

 


TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Absolwent umie:
 • przeprowadzić analizy marketingowe,
 • zbierać informacje na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań,
 • opracowywać informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych,
 • dobierać motody do prowadzonych badań rynkowych i reklamowych oraz weryfikować i interpretować wyniki tych badań,
 • przygotować wnioski z badań rynkowych,
 • współpracować i prowadzić negocjacje z kontrahentami i kooperantami,
 • pozyskiwać klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,
 • aktywnie uczestniczyć w rozmowach handlowych,
 • dobierać środki i nośniki reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży towarowej,
 • stosować różnorodne techniki reklamy,
 • organizować działania promocyjne przedsiębiorstwa,
 • organizować działalność wystawienniczą.
Miejsca zatrudnienia absolwenta:
 • działy marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, 
 • biura ogłoszeń,
 • działy promocji środków masowego przekazu,
 • agencje i studia graficzne,
 • agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowanie opinii publicznej (public relations),
 • prasa, radio, telewizja

  
plan nauczania

                 TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY - NOWOŚĆ

            Absolwent  technikum technologii odzieży zdobywa następujące kwalifikacje:

I     Wykonywanie usług krawieckich.
II    Projektowanie wyrobów odzieżowych.
III   Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

             W ramach kwalifikacji nauczy się:

·         wykonywać usługi krawieckie,
·         projektować wyroby odzieżowe,
·         dobierać materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży,
·         wykonywać formy i szablony elementów wyrobów odzieżowych
·         opracowywać dokumentację wyrobów odzieżowych,
·         stosować specjalistyczne programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań,
·         organizować i kontrolować proces wytwarzania wyrobów odzieżowych,
·         obsługiwać maszyny i urządzeń stosowane podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
·         określać właściwości konfekcyjne i użytkowe wyrobów włókienniczych,
·         określać właściwości higieniczne, estetyczne i wytrzymałościowe wyrobów włókienniczych

Miejsca zatrudnienia absolwenta:

        - zakłady odziżowe
- zakłady  włókiennicze
- własna działalność gospodarcza