Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA na podbudowie gimnazjum

KUCHARZ - 3 lata
 
Absolwent szkoły potrafi :
 • właściwie dobierać surowce i półprodukty, które wykorzystuje do przygotowywania potraw,
 • dokonywać ich jakościowej oceny i wykonywać obróbkę ręczną, mechaniczną i termiczną surowców
 • przygotowywać podstawowy asortyment potraw i napojów,
 • prawidłowo zestawiać posiłki i układać menu  dla różnych grup konsumentów oraz sporządzać w podstawowym zakresie kalkulację potraw,
 •  posługiwać się narzędziami i maszynami wykorzystywanymi przy przygotowywaniu posiłków,
 • stosować zasady zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności,
 • wdrażać systemy zapewniania jakości zdrowotnej żywności,
 • utrzymywać na bieżąco czystość i porządek na stanowisku pracy,
 • przestrzegać przepisów sanitarnych i higienicznych oraz podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.
 
 Miejsca zatrudnienia absolwenta:
 • bary szybkiej obsługi,
 • punkty małej gastronomii,
 • stołówki w szpitalach, sanatoriach, domach opieki społecznej, szkołach, internatach, przedszkolach,
 • hotelowe restauracje,
 • kawiarnie,
 • firmy cateringowe,
 • przedsiębiorstwa produkujące wyroby i półprodukty kulinarne i spożywcze.


plan nauczania