Skip to content Skip to navigation

BS II stopnia / BW

1. Podanie o przyjęcie do szkoły
2. Szkolny zestaw podręczników 2023/2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!! DEKLARACJE MATURALNE DO 02.10.2023 !!!

II BW
II BW - proponowane terminy zajęć

I semestr 2023/2024
(wyłącznie zajęcia zawodowe)

Kolejność spotkań Terminy zajęć zawodowych
/ ZSOiZ / ZSM / ZSB / ZSE /
1 08 - 09.09.2023r.
2 15 - 16.09.2023r.
3 22 - 23.09.2023r
4 29 - 30.09.2023r.
5 06 - 07.10.2023r.
6 20 - 21.10.2023r.
7 27 - 28.10.2023r.
8 03 – 04.11.2023r.
9 17 - 18.11.2023r.
10 24 - 25.11.2023r.
11 01 - 02.12.2023r. / egzaminy semestralne
12 08 - 09.12.2023r. / egzaminy semestralne

Dokładny harmonogram zajęć w I semestrze 2023/2024 - każda grupa zawodowa ustala ze swoim prowadzacym!

II BW (branżowa II stopnia wielozawodowa)  Ze względu na koniecznośc przygotowania słuchaczy do egzaminu zawodoweg (styczeń 2024r.) w I semestrze 2023/2024 realizowane bedą wyłacznie zajecia zawodowe (08.09.2023r. do 16.12.2023r.). Zajęcia ogólnoksztłcące bedą realizowane w II semestrze  (do 20.04.2024r).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I BW
1 BW harmonogram
I semestr 2023/2024
(wyłącznie zajęcia ogólnokształcące)

Kolejność spotkań Terminy zajęć ogólnokształcących
/ ZSOiZ /
1 15 - 16.09.2023r.
2 22 - 23.09.2023r
3 29 - 30.09.2023r.
4 06 - 07.10.2023r.
5 20 - 21.10.2023r.
6 27 - 28.10.2023r.
7 03 – 04.11.2023r.
8 17 - 18.11.2023r.
9 24 - 25.11.2023r.
10 01 - 02.12.2023r.
11 08 - 09.12.2023r. / egzaminy semestralne
12 15 – 16.12.2023r. / egzaminy semestralne

Plan zajęć - 29 - 30.09.2023r.
1 BW

I semestr 2023/2024

Kolejna lekcja Piątek (29.09.2023) godzina 15:00 sobota (30.09.2023) godzina 08:00
1 11 matematyka / D. Białek 12 j. polski / A. Antczak
2 12 matematyka / D. Białek 13 j. polski / A. Antczak
3 13 matematyka / D. Białek 14 j. polski / A. Antczak
4 14 matematyka / D. Białek 15 j. polski / A. Antczak
5 15 matematyka / D. Białek 16 j. polski / A. Antczak
6 16 matematyka / D. Białek 17 j. polski / A. Antczak
7 4 informatyka / A. Kwiatkowski 18 j. polski / A. Antczak
8 5 informatyka / A. Kwiatkowski 19 j. polski / A. Antczak

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Klasyfikacja semestralna słuchaczy  BW
Zasady:

  1. Słuchacz szkoły dla dorosłych podlega klasyfikacji: - semestralnej,  - końcowej.
  2. Słuchacze w każdym semestrze otrzymują oceny bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (WZO).
  3. Egzamin semestralny może zdawać słuchacz, który: - otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne  w ramach WZO  oraz  – uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane  w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć (50%)
  4. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej.
  5. Po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych nauczyciel prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne ustala semestralne oceny klasyfikacyjne.
  6. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną semestralną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
  7. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
  8. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
  9. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.