Skip to content Skip to navigation

BS II stopnia / BW

1. Podanie o przyjęcie do szkoły
2. Szkolny zestaw podręczników 2023/2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 BW  - ZAKOŃCZONY I SEMESTR

II BW - terminy zajęć
II semestr 2023/2024
(wyłącznie zajęcia ogólnokształcące)

Kolejność spotkań Terminy zajęć zawodowych
/ZSOiZ
1 15 - 16.12.2023r.
2 05.01.2024r.
3 12 - 13.01.2024r
  19 - 20.01.202.
4 26 - 27.01.2024r.
5 02 – 03.02.2024r.
6 09 – 10.02.2024r.
7 16 - 17.02.2024r.
8 23 - 24.02.2024r.
9 01 - 02.03.2024r
10 08 - 09.03.2024r
11 15 - 16.03.2024r
12 22 - 23.03.2024r
13 05 - 06.04.2024r
14 12 - 13.04.2024r. / egzaminy semestralne
15 19 - 20.04.2024r. / egzaminy semestralne
  + 12 godzin w wybranych dniach

1) Dodatkowy termin 16.01.2024 - j. polski / 8 godzin dla słuchaczy po szkole podstawowej
2) Dodatkowy termin 26.01.2024 - j. polski / 8 godzin dla słuchaczy po gimnazjum 08:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLAN ZAJĘĆ W II SEMESTRZE 

2 BW
II semestr 2023/2024

Plan zajęć  01 - 02.03.2024

Kolejna lekcja Piątek (01.03.2024) godzina 15:00 sobota (02.03.2024) godzina 08:00
1 37 j. polski / S. Czernatowicz (tylko osoby po gimnazjum)⁕ 35 matematyka / P. Kruglik
2 38 j. polski / S. Czernatowicz (tylko osoby po gimnazjum)⁕ 36 matematyka / P. Kruglik
3 39 j. polski / S. Czernatowicz (tylko osoby po gimnazjum)⁕ 37 matematyka / P. Kruglik
4 40 j. polski / S. Czernatowicz (tylko osoby po gimnazjum)⁕ 38 matematyka / P. Kruglik
5 29 j. niemiecki / B. Domowicz 39 matematyka / P. Kruglik
6 30 j. niemiecki / B. Domowicz 46 j. polski / S. Czernatowicz (tylko osoby po szkole podstawowej)⁕
7 31 j. niemiecki / B. Domowicz 47 j. polski / S. Czernatowicz (tylko osoby po szkole podstawowej)⁕
8 32 j. niemiecki / B. Domowicz 48 j. polski / S. Czernatowicz (tylko osoby po szkole podstawowej)⁕
9 -------------------------- 49 j. polski / S. Czernatowicz (tylko osoby po szkole podstawowej)⁕

⁕ / ⁕ Ze względu na różnice programowe -  język polski będzie realizowany w podziale na dwie grupy                                          
– jedna grupa to osoby, które ukończyły gimnazjum,                                                                                                                                                                                                 
- druga grupa to osoby, które ukończyły szkołę podstawową.                                                                                                                                                                                    
Pozostałe zajęcia będą realizowane łącznie.

II BW (branżowa II stopnia wielozawodowa)  Ze względu na koniecznośc przygotowania słuchaczy do egzaminu zawodoweg (styczeń 2024r.) w I semestrze 2023/2024 realizowane bedą wyłacznie zajecia zawodowe (08.09.2023r. do 09.12.2023r.). Zajęcia ogólnoksztłcące bedą realizowane w II semestrze  (od 15.01.2023r do 20.04.2024r).

WAŻNE!!!

Przypominam iż zbliża się egzamin zawodowy i do końca grudnia 2023r. słuchacz zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej (140g). Osoby, które nie złożyły zgody na praktyki - nie mają przygotowanych umów.

Elementem niezbędnym jest również posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz badań z medycyny pracy.

Poprzez dziennik elektroniczny wychowawca indywidualnie powiadomi o zaległościach.

Proszę o pilny kontakt w tej sprawie z Panią Izabelą Dziwińską (sekretarz 2BW) lub Panią Edytą Gorczycą (kierownik praktyk).

 

S.Czernatowicz

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I BW
1 BW - ZAKOŃCZONY I SEMESTR

1 BW harmonogram
I semestr 2023/2024

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I BW II semestr 2023/2024

1 BW harmonogram (dostępne terminy)
(wyłącznie zajęcia zawodowe + 16 godzin matematyki)

 

Kolejność spotkań Terminy zajęć zawodowych
/ZSOiZ
1 05.01.2024r.   
matematyka (piątek) 1, 2, 3 i 4 lekcja od 15:00 w ZSOiZ
2 12 - 13.01.2024r
3 26 - 27.01.2024r.
5 02 – 03.02.2024r.
matematyka 02.02.2023 (piątek) / 1, 2, 3 i 4 lekcja od 15:00 w ZSOiZ
6 09 – 10.02.2024r.
matematyka 09.02.23 (piątek) / 1, 2, 3 i 4 lekcja od 15:00 w ZSOiZ +
egzamin semestralny
7 16 - 17.02.2024r.
matematyka 16.02.23 (piątek) / 1, 2, 3 i 4 lekcja od 15:00 w ZSOiZ +
egzamin semestralny
8 23 - 24.02.2024r.
9 01 - 02.03.2024r
10 08 - 09.03.2024r
11 15 - 16.03.2024r
12 22 - 23.03.2024r
13 05 - 06.04.2024r
14 12 - 13.04.2024r.
15 19 - 20.04.2024r.
16 26 - 27.04.2024r.
17 10 - 11.05.2024r.
18 17 - 18.05.2024r.
19 24 - 25.05.2024r.
20 31.05 – 01.06.2024r. / egzaminy semestralne
21 07 - 08.06.2024r. / egzaminy semestralne

Plan zajęc zawodowych (miejsce i czas) każda grupa zawodowa ustala ze swoim prowadzącym:
- BUD z pania Agatą Szostok (ZSB) -
pierwsze zajęcia zawodowe dla grupy BUD - 03.02.2024 (sobota) godzina 09:00 / ZSOiZ

- HGT z panią Małgorzatą Zdanek (ZSOiZ) - pierwsze zajęcia zawodowe dla grupy HGT - 03.02.2024 (sobota) godzina 09:00 / ZSOiZ

- MOT z panem Piotrem Rewińskim (ZSM) - pierwsze zajęcia zawodowe dla grupy MOT - 03.02.2024 (sobota) godzina 09:00 / ZSM

- MEC z panem Dariuszem Banaszakiem (ZSM).pierwsze zajęcia zawodowe dla grupy MEC - 03.02.2024 (sobota) godzina 09:00 / ZSM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasyfikacja semestralna słuchaczy  BW
Zasady:

  1. Słuchacz szkoły dla dorosłych podlega klasyfikacji: - semestralnej,  - końcowej.
  2. Słuchacze w każdym semestrze otrzymują oceny bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (WZO).
  3. Egzamin semestralny może zdawać słuchacz, który: - otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny unane za pozytywne  w ramach WZO  oraz  – uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane  w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć (50%)
  4. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej.
  5. Po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych nauczyciel prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne ustala semestralne oceny klasyfikacyjne.
  6. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną semestralną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
  7. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
  8. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
  9. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.