Skip to content Skip to navigation

BS II stopnia / BW

1. Podanie o przyjęcie do szkoły
2. Szkolny zestaw podręczników 2023/2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 BW  - ZAKOŃCZONY II SEMESTR

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I BW
1 BW - ZAKOŃCZONY I SEMESTR

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I BW II semestr 2023/2024

1 BW harmonogram (dostępne terminy)
(wyłącznie zajęcia zawodowe + 16 godzin matematyki)

 

Kolejność spotkań Terminy zajęć zawodowych
/ZSOiZ
1 05.01.2024r.   
matematyka (piątek) 1, 2, 3 i 4 lekcja od 15:00 w ZSOiZ
2 12 - 13.01.2024r
3 26 - 27.01.2024r.
5 02 – 03.02.2024r.
matematyka 02.02.2023 (piątek) / 1, 2, 3 i 4 lekcja od 15:00 w ZSOiZ
6 09 – 10.02.2024r.
matematyka 09.02.23 (piątek) / 1, 2, 3 i 4 lekcja od 15:00 w ZSOiZ +
egzamin semestralny
7 16 - 17.02.2024r.
matematyka 16.02.23 (piątek) / 1, 2, 3 i 4 lekcja od 15:00 w ZSOiZ +
egzamin semestralny
8 23 - 24.02.2024r.
9 01 - 02.03.2024r
10 08 - 09.03.2024r
11 15 - 16.03.2024r
12 22 - 23.03.2024r
13 05 - 06.04.2024r
14 12 - 13.04.2024r.
15 19 - 20.04.2024r.
16 26 - 27.04.2024r.
17 10 - 11.05.2024r.
18 17 - 18.05.2024r.
19 24 - 25.05.2024r.
20 31.05 – 01.06.2024r. / egzaminy semestralne
21 07 - 08.06.2024r. / egzaminy semestralne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasyfikacja semestralna słuchaczy  BW
Zasady:

  1. Słuchacz szkoły dla dorosłych podlega klasyfikacji: - semestralnej,  - końcowej.
  2. Słuchacze w każdym semestrze otrzymują oceny bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (WZO).
  3. Egzamin semestralny może zdawać słuchacz, który: - otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny unane za pozytywne  w ramach WZO  oraz  – uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane  w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć (50%)
  4. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej.
  5. Po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych nauczyciel prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne ustala semestralne oceny klasyfikacyjne.
  6. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną semestralną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
  7. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
  8. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
  9. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.