Skip to content Skip to navigation

LO dla dorosłych

Harmonogram zajęć II semestr 2023/2024
3 LOD

Kolejność spotkań Terminy zajęć
1 12 - 13.01.2024r
2 02 – 03.02.2024r.
3 16 - 17.02.2024r.
4 01 - 02.03.2024r
5 15 - 16.03.2024r
6 12 - 13.04.2024r
7 26 - 27.04.2024r
8 17 - 18.05.2024r.
9 ZMIANA TERMINU !!!! 31.05 – 01.06.2024r. / egzaminy semestralne
 
NOWY TERMIN  24 – 25.05.2024 / egzaminy semestralne  
10 07 – 08.06.2023 r. / egzaminy semestralne

07- 08.06.2024

Kolejna lekcja Piątek (07.06.2024) godzina 15:00 sobota (08.06.2024) godzina 08:00
1 14 chemia / A. Śliwa 87 j. polski / A. Antczak
2 15 chemia / A. Śliwa 88 j. polski / A. Antczak
3 16 chemia / A. Śliwa ostatnie zajęcia w II semestrze 89 j. polski / A. Antczak
4 65 matematyka / P. Kruglik 90 j. polski / A. Antczak  ostatnie zajęcia w II semestrze
5 66 matematyka / P. Kruglik 34 j. niemiecki / B. Domowicz
6 67 matematyka / P. Kruglik  ostatnie zajęcia w II semestrze 35 j. niemiecki / B. Domowicz
7 29 historia / M. Sobczak
 
36 j. niemiecki / B. Domowicz ostatnie zajęcia w II semestrze
8 30 historia / M. Sobczak ostatnie zajęcia w II semestrze  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasyfikacja semestralna słuchaczy LOD
Zasady:

  1. Słuchacz szkoły dla dorosłych podlega klasyfikacji: - semestralnej,  - końcowej.
  2. Słuchacze w każdym semestrze otrzymują oceny bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (WZO).
  3. Egzamin semestralny może zdawać słuchacz, który: - otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach WZO oraz – uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane  w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć (50%)
  4. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej.
  5. Po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych nauczyciel prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne ustala semestralne oceny klasyfikacyjne.
  6. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną semestralną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
  7. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
  8. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
  9. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to oferta edukacyjna kierowana do osób, które chcą zdobyć wykształcenie średnie.
Słuchaczami LO mogą zostać osoby dorosłe, które są absolwentami branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej (po gimnazjum oraz ośmioletniej szkole podstawowej). Nauka rozpoczyna się od klasy drugiej i trwa 3 lata (6 semestrów).
Słuchacze w LO realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych (po zdaniu egzaminu maturalnego) lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które umożliwią zdobycie tytułu technika.
Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie (piątek, sobota).