Skip to content Skip to navigation

Historia szkoły

szkoła.jpg
 
Z Kroniki szkolnej z roku 1988:
 
Obchodzone w rocznicę nadania Szkole imienia majora Henryka Sucharskiego tradycyjne Święto Szkoły w bieżącym roku zbiega się z inną rocznicą. Trzydzieści lat temu decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego powołana została do działalności Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bolesławcu. Narodziny Szkoły odbyły się w atmosferze przygotowań do jubileuszu piętnastolecia Polski Ludowej.
Chociaż była ona po Liceum Ogólnokształcącym. Technikum Górniczym i istniejącą wówczas Zasadniczą Szkołą Chemiczną, kolejną szkołą ponadpodstawową, to jej powołanie było wydarzeniem ważnym dla miasta dynamicznie rozwijającego się, oczekującego na wykwalifikowanych pracowników.
Jaką miała być ta nowa Szkoła ? Na pytanie to miał udzielić odpowiedzi czas - a głównie Ci, którzy ze Szkołą związali swoje losy.
A na razie swój start rozpoczynała od 4 oddziałów. Szkołę zlokalizowano na ulicy Komuny Paryskiej w budynku zajmowanym przedtem przez Sąd Powiatowy. Ogółem pomieszczeń przeznaczonych na sale lekcyjne i warsztatowe było wówczas 11 i biorąc pod uwagę planowane potrzeby liczbowo wskaźnik ten był wysoki. Faktycznie jednak powierzchnia użytkowa była o wiele niewystarczająca, dodatkowo ograniczona przez piece kaflowe oraz niefunkcjonalne korytarze.

Podobnie posesja szkolna stanowiła rodzaj nieużytku pomiędzy ogródkami warzywnymi przeciętymi przepływającym tędy strumieniem.
Wyposażenie tej nowej szkoły to tablice na stojakach darowane przez rozwiązaną szkołę chemiczną, ciężkie szkolne ławy z żelaznymi okuciami i wysłużone maszyny do szycia od Technikum Odzieżowego z Wrocławia.
 
Pierwsza oficjalna nazwa szkoły brzmiała „Zasadnicza Szkoła Gospodarcza" a jej pierwszym dyrektorem była pani Stefania Zawodniak nauczycielka działu krawieckiego. Pod jej kierunkiem dokonany został pierwszy nabór młodzieży do klas pierwszych dwóch równoległych oddziałów o specjalności krawiectwo damskie, jednego oddziału o specjalności ceramik zdobnik i jednego oddziału o specjalności kucharz żywienia zbiorowego.
Po roku kierownictwo szkoły przejęła pani Maria Seniów nauczycielka przedmiotów zawodowych działu krawieckiego. Wtedy trzyletni cykl nauczania kończył się obowiązkowymi egzaminami - pisemnym i ustnym z języka polskiego i matematyki oraz praktycznym i teoretycznym egzaminem zawodowym.
 
W roku 1961 dyrektorem szkoły mianowana została - artysta plastyk, absolwentka Wyższej Szkoły Plastycznej we Wrocławiu. prowadząca zajęcia praktyczne na dziale ceramicznym oraz rysunek pani mgr Krystyna Sojka. Jej silna osobowość artystyczna, umiejętność organizacyjne i pasja zawodowa oddziaływały na nauczycieli i młodzież. Na początek cały wysiłek skierowany został na polepszenie warunków pracy zarówno młodzieży, jak i nauczycieli. Wymieniono instalację elektryczną i założono centralne ogrzewanie, równocześnie modernizując pomieszczenia szkolne i tym sposobem pozyskano dla potrzeb szkoły trzecie piętro i uruchomiono świetlico - kawiarnię służącą młodzieży do dzisiaj.
Następny etap - to rozbudowa szkoły wzdłuż ulicy Komuny Paryskiej po przejęciu budynku nr 7, skąd wysiedlono 5 rodzin dając im mieszkania zastępcze. W adaptacji tych pomieszczeń dla potrzeb szkoły dużej pomocy udzieliła ekipa budowlana Jednostki Wojska Polskiego pod dowództwem pułkownika Zielińskiego. Jeszcze nie zdołano do końca zagospodarować budynku nr 7 a już tereny wokół szkoły stały się miejscem rozległej i kompleksowej budowy obiektów sportowych. Na obszarze dotychczasowych ogródków działkowych wybudowano boiska a obok nich halę sportową wzniesioną ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów.
W tym okresie otwarto szereg nowych kierunków kształcenia.
W roku 1963 uruchomiono kierunek handlowy i kelnersko- cukierniczy, a także Technikum Ekonomiczne dla Pracujących. W 1965r Technikum Gospodarcze a w 1966 Technikum Mechaniczne i Gastronomiczne. W rok później Technikum Mechaniczne dla Pracujących. W roku 1971 Technikum Mechaniczne przeniesiono do pomieszczeń na ul. Górne Młyny, rozpoczęło samodzielną działalność pod kierunkiem pana dyrektora mgr inż Zbigniewa Humennego, zaś w miejsce Technikum Gospodarczego powołano Liceum Ekonomiczne istniejące do dziś.
Równocześnie zintensyfikowały w szkole działalność organizacje młodzieżowe. Od roku 1964 szczególnie intensywnie rozwinęła się ZHP pod kierunkiem długoletniej instruktorki druhny KM PL Zofii Kłosowskiej. Wielokierunkowa działalność szczepu harcerskiego zaowocowała akcją "Sztandar "zakończoną dnia 30-09. 1972 r uroczystym wręczeniem sztandaru i nadaniem szczepowi imienia "I Brygady Pancernej Bohaterów Westerplatte! Ze szczepu harcerskiego także wypłynęła propozycja nadania imienia szkole i została zaakceptowana w plebiscycie przez całą społeczność szkolną.
W roku 1974 dyrektorem szkoły został pan mgr Czesław Mysłek były nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym.
W tym czasie szkoła administracyjnie została podporządkowana Kuratorium Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze. W roku 1977, gdy szkoła otrzymywała sztandar miała już obecny wystrój korytarzy a na honorowym miejscu umieszczono urnę z ziemią pobraną z Westerplatte, Sztandar oraz Tablicę Pamiątkową poświęconą Patronowi Szkoły, projektu pani mgr Krystyny Gay-Kutschenreiter.
W roku 1975 w jednym z pomieszczeń budynku nr 7 z inicjatywy nauczycielki języka polskiego mgr Danuty Maślickiej zorganizowana została Izba Pamięci Narodowej poświęcona Kobiecie i jej udziałowi w II wojnie światowej. Powstanie Izby poprzedzone zbieraniem eksponatów i materiałów było dla szkoły wydarzeniem o wysokiej randze ideowo - wychowawczej tym bardziej, Izba zaszeregowana została do przodujących Izb Pamięci w województwie.
Wyrazem tego było przyznanie szkole w 1979 roku Srebrnego medalu zasłużonego opiekuna miejsc pamięci narodowej, którym udekorowany jest sztandar szkoły.
Od września 1978 r dyrektorem szkoły mianowany został mgr Franciszek Kalisz były długoletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego oraz Inspektor Oświaty i obowiązki dyrektora pełnił do przejścia na emeryturę tj do r. 1985. Tak więc poczynając od kadencji mgr Cz. Mysłka rządy w szkole w większości żeńskiej sprawowane są przez mężczyzn.
Szkoła nasza znana jest w środowisku z wielu udanych akcji, z których ważniejsze to: opieka nad ludźmi samotnymi sprawowana przez szkolne koło PCK- prowadzące także konkurs o najładniejszy wystrój klasy /w ubiegłym roku szkolnym I miejsce w tym konkursie zajęła obecna ceramiczna / prace społeczne na rzecz miasta a przede wszystkim patronat nad terenem parku Obrońców Helu, organizowanie corocznych wystaw dorobku szkoły połączonych z kiermaszami i aukcjami, liczne usługi krawieckie i kulinarne na rzecz szkół, instytucji i mieszkańców miasta. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach.
Po raz pierwszy szkoła miała możliwość uczestniczyć w Dolnośląskiej Olimpiadzie Ekonomicznej w roku 1975 i od razu uczniowie odnieśli sukces - wywalczyli dla Szkoły I miejsce. II miejsce indywidualne zajęła również nasza uczennica Teresa Fuławka. W rok później II miejsce zajęła Marysia Wyspiańska.
W roku bieżącym Olimpiada Ekonomiczna została wznowiona już jako Krajowa Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Szkoła wzięła w niej udział i znowu odnieśliśmy sukces Alicja Muniak zdobyła I miejsce w eliminacjach wojewódzkich zapewniając sobie tym samym udział w finale ogólnopolskim i indeks wyższej uczelni, od poniedziałku rozpoczyna studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W roku 1979 naszej uczennicy Krystynie Minciel udało się zdobyć Odznakę Zlota Sowa w naukowej olimpiadzie Disce puer, w której laury przypadły zazwyczaj uczniom liceów ogólnokształcących.
Tradycją Zasadniczej Szkoły Zawodowej - działu krawieckiego i gospodarczego jest uzyskanie wysokich lokat w konkursach zawodoznawczych:
i tak w roku 1978 obecna nasza nauczycielka Barbara Sikora, wtedy jeszcze jako Basia Krukowska zajęła I miejsce w województwie w konkursie, Najlepszy w zawodzie krawiec. Szkoła wówczas zespołowo zajęła III miejsce, a w dwa lata później I miejsce i równocześnie ucz. Małgorzata Rajfur zajęła indywidualnie I miejsce. a ucz. Maria Machacz II miejsce.
Równie udane były starty uczniów działu gospodarczego w konkursach, Najlepszy w zawodzie kucharz w roku szkolnym 1976/77  ten zaszczytny tytuł uzyskała również obecna nasza nauczycielka pani Krystyna Hucał, a w latach późniejszych np. w r 1985/86 I miejsce w konkursie miedzywojewódzkim rozgrywanym w Szprotawie. I miejsce dla szkoły wywalczyły obecne słuchaczki Technikum Zawodowego dla Pracujących: Danuta Nosyk i Aleksandra Turbak.
Fakt, że nasi najlepsi absolwenci powracają w swym dorosłym życiu do szkoły w innej roli świadczy, że szkoła z powodzeniem realizuje zadanie wychowawcze emocjonalnego związania ucznia z zawodem i szkołą.
 
Takich absolwentów będących obecnie nauczycielami w naszej szkole mamy wielu poza wyżej wspomnianymi p. Józefa Szewczuk, Lidia Majewska. Jolanta Stępkowska. Lucyna Didyk, Krystyna Ciszewska i Małgorzata Kowalska.
Praca wychowawcza szkoły w formie zajęć pozalekcyjnych od wielu lat pod nadzorem pani dyr. Henryki Gwiazdzinskiej też przysporzyła szkole sukcesów. Szkolny Klub Sportowy sekcja koszykówki pod kierunkiem pana magistra Bogusława Judy zdobyła brązowy medal w roku 1979 na mistrzostwach Polski. Rok wcześniej dziewczęta zajęły I miejsce w województwie. W sportach obronnych, a konkretnie w konkursie Sprawni jak żołnierze " szkoła zajmuje aktualnie II miejsce w województwie.
Liczne są również sukcesy Szkolnego Klubu Turystyczno- Krajoznawczego, który corocznie uzyskuje wysoko punktowane miejsca w rejonowych i wojewódzkich konkursach turystyczno- krajoznawczych. Ukoronowaniem pracy SKKT jest uzyskanie przed dniami I miejsca w dorocznym rajdzie  kuratoryjnym.
Wszystkie sukcesy szkoły, jej tradycje są zasługą wspólnego wysiłku młodzieży i wyjątkowo stabilnej kadry nauczycielskiej, której aż 30%. legitymuje się ponad 20-letnim stażem pracy w tej szkole i również 30% pracuje w niej powyżej 10 lat.

Początki szkoły sięgają roku 1958. Wtedy to, na mocy inicjatywy społecznej, utworzono w Bolesławcu Zasadniczą Szkołę Gospodarczą, mieszczącą się przy ulicy Komuny Paryskiej. Dyrektorem szkoły zostaje nauczyciel zawodu - pani Stefania Zawodniak (1958-1960). W kolejnym roku kierownictwo przejmuje pani Maria Seniów (1960-1961) - również nauczyciel zawodu. W tym czasie szkoła liczy ok. 90 uczniów i składa się z 3 oddziałów: krawieckiego, gospodarczego i ceramicznego.

1960
Od roku 1960 szkoła funkcjonuje pod nazwą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

1961
W roku 1961 dyrektorem szkoły zostaje mgr Krystyna Sójka (1961-1974) - absolwentka Wyższej Szkoły Plastycznej we Wrocławiu. Osobowość i pasja zawodowa nowego dyrektora sprawiają, że szkoła zaczyna się rozwijać.

1963
W roku 1963 powstają nowe kierunki kształcenia: handlowy i kelnerski. Utworzone zostaje Technikum Ekonomiczne dla Pracujących.

1964
Rok 1964 to powstanie w szkole drużyny harcerskiej. Fakt ten znacznie wyprzedzał pojawienie się Związku Harcerstwa Polskiego w innych szkołach średnich. Drużyna rozrasta się w szczep harcerski, a jego komendantką zostaje druhna Zofia Kłosowska - harcmistrz Polski Ludowej i kombatantka II Wojny Światowej. W roku 1972 szczepowi zostaje nadany sztandar oraz imię I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. W tym czasie w szczepie działa 11 drużyn.

1965
W latach 1965-66 powstają kolejne kierunki kształcenia: Technikum Gospodarcze dla Pracujących i Technikum Mechaniczne dla młodzieży, a w roku następnym - dla pracujących.

1970
W roku 1970 zostaje oddana do użytku sala gimnastyczna, której budowę wspierał społeczny fundusz budowy szkół i internatów.

1971
W kolejnym roku Technikum Mechaniczne staje się samodzielną szkołą i przeniesione zostaje na ulicę Górne Młyny. Oferta kształcenia rozszerza się o Liceum Ekonomiczne dla młodzieży.

1972
Patronem Szczepu Harcerskiego zostaje I Brygada Pancerna Bohaterów Westerplatte.

1974
Szkoła zostaje administracyjnie podporządkowana Kuratorium Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze, a stanowisko dyrektora obejmuje mgr Czesław Mysłek (1974-1978).

1975
Rok później szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Zawodowych, w którego skład wchodzą następujące szkoły : Liceum Ekonomiczne dla młodzieży, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Wydziałem Dokształcającym oraz Policealne Studium Zawodowe. Z inicjatywy pani mgr Danuty Maślickiej w roku 1975 powstaje w szkole Izba Pamięci Narodowej „Kobieta i jej udział w II wojnie światowej”.

1976
13 września poddano pod dyskusję niosek o nadanie szkole imienia.

1977
30 września 1977 roku patronem szkoły zostaje major Henryk Sucharski. Podczas uroczystości żołnierze Westerplatte oraz przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego wręczyli dyrektorowi Czesławowi Mysłkowi sztandar szkoły. Uroczystość uświetniła obecność siostry majora H. Sucharskiego - Anny Bugajskiej. W tym samym roku następuje odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi autorstwa nauczyciela i artysty plastyka Krystyny Gay-Kutschenreiter.

1978
Następuje zmiana na stanowisku dyrektora. Nowy dyrektor to mgr Franciszek Kalisz (1978-1985) - dotychczasowy inspektor oświaty i długoletni dyrektor LO w Bolesławcu. W następnych latach szkoła kultywuje swoje tradycje - odbywają się liczne uroczystości; młodzież bierze udział w akcjach społecznych.

1980
Pierwsza uroczystość Święta Szkoły odbywa się na Westerplatte 30.09.1980 roku.

1985
Stanowisko dyrektora obejmuje mgr Jan Pieszko (1985-1991). Zainicjował on komputeryzację szkoły.

1986
Udział w przygotowaniu i organizacji Turnieju Miast: Bolesławiec- Sanok. Szkoła uzyskuje III miejsce w całorocznym konkursie „Nasze miejsce to nie tylko mieszkanie”.

1990
Rok ten przynosi ważne wydarzenie - w Gdańsku zostaje powołane stowarzyszenia pod nazwą Klub Szkół Westerplatte. Szkoła bierze aktywny udział w pracach założycielskich. Klub zrzesza 28 szkół z całego kraju, które za patrona obrały obrońców Westerplatte. Dnia 06.09.1990 r. szkoła zostaje  członkiem Klubu.
W tym samym roku oferta edukacyjna poszerza się o 4-letnie Technikum Krawieckie.

1991
Po raz pierwszy dyrektora szkoły wyłoniono w drodze konkursu- została nim pani mgr Barbara Smoleńska (1991-2002). W tym samym roku powstaje w szkole pracownia komputerowa.

1997
Wygasa szkoła wieczorowa a otwiera się nową szkołę dla młodzieży Liceum Ogólnokształcące. Rok ten to również nawiązanie współpracy z Centrum Kształcenia w Ebersbach (Niemcy).

1998
Szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

1999
Powstaje firma symulacyjna, która stanowi biuro ćwiczeniowe dla uczniów Liceum Ekonomicznego.

2000
W Technikum Zawodowym powstaje firma symulacyjno-produkcyjna "Gastronom". Nowoczesne metody nauczania zostały nagrodzone przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego podczas targów edukacyjnych „TARED”.

2002
Stanowisko dyrektora obejmuje nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i absolwentka szkoły - mgr Laura Słocka-Przydróżna.

2003
Jubileusz 45-lecia istnienia szkoły i I zjazd absolwentów.

2004-2007
Wdrażanie reformy oświaty oraz konieczność sprostania wyzwaniom nowych czasów sprawiają, że szkoła podlega ciągłym przeobrażeniom.
Zostaje Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE przeprowadzającym egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe we wszystkich nauczanych zawodach.
Zapewnia szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne uczniów i przygotowujące do egzaminów zewnętrznych (egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe).
Organizuje atrakcyjne wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo – turystyczne oraz obozy sportowe w kraju i za granicą.
W szkole odbywają się zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Proces nauczania realizowany jest  w pracowniach komputerowych, firmach symulacyjnych i dobrze wyposażonych w sprzęt multimedialny pracowniach przedmiotowych.
Uczniowie z powodzeniem biorą udział w różnych olimpiadach, konkursach i zawodach oraz uzyskują wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych.
 
2008
Praktykę zagraniczną w Niemczech (Chemnitz–Einsiedel) odbywa 15 uczniów technikum, w zawodzie technik hotelarstwa, w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.
W ramach projektu wymiany studentów (AIESEC) zajęcia z uczniami prowadzą studenci z Brazylii, Meksyku i Indii.
Wymiana uczniów ze szkołą o profilu gastronomiczno – hotelarskim w Hawlickim Brodzie (Czechy).
Rozpoczęcie roku jubileuszowego – 21.11.2008 odbył się „Wieczór wspomnień” na który zaproszeni zostali obecni i dawni pracownicy szkoły.

2009
Jubileusz 50-lecia szkoły.
Szkoła otrzymuje nominację do „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. Uczestniczy w projektach unijnych „Szkoła Otwartych Szans”, „Dolnośląska e-szkoła”, „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego”. Wymierne korzyści z projektów to szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych oraz nowoczesne wyposażenie pracowni do kształcenia ogólnego i zawodowego.
W ramach projektu wymiany studentów (AIESEC) zajęcia z uczniami prowadzą studenci z Ukrainy i Japonii.
 
2010
Kontynuacja realizacji projektów unijnych. Praktykę zagraniczną w Niemczech (Chemnitz–Einsiedel) odbywa 15 uczniów technikum, w zawodzie technik ekonomista, w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Zakończenie prac remontowo-modernizacyjnych: remont pracowni gastronomiczno – hotelarskich wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym przy sali gimnastycznej oraz termomodernizacja budynku ZSOiZ i wymiana okien. Nominacja do "Dolnośląskiego Klucza Sukcesu" w kategorii najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna. Wizyta studyjna w Innsbrucku- prezentacja nowej kultury kształcenia, zmierzającej do uczynienia procesu nauczania bardziej atrakcyjnym, skierowanym na rozwój kompetencji oraz umożliwiającym zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

2011
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu z klasy trzeciej technikum w zawodzie technik hotelarstwa po raz kolejny odbywają miesięczną praktykę zawodową w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci w mieście Chemnitz – Einsiedel. Do oferty edukacyjnej wprowadzono nowe kierunki: technik organizacji reklamy, operator urządzeń przemysłu ceramicznego (dla ZSZ) oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące – dzienne. Uczniowie drugiej klasy zasadniczej szkoły zawodowej biorą udział w wycieczkach zawodoznawczych w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie i nauczyciele ZSOiZ podjęli inicjatywę włączenia się do projektu „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Uczniowie drugich klas technikum w ramach SKK (każdorazowo 10 uczniów z każdej klasy raz w semestrze) wyjeżdżają na Koła Naukowe do Wrocławia oraz biorą udział w Wakacyjnym Obozie Naukowym a nauczyciele przedmiotów ekonomicznych w wizycie studyjnej w Wiedniu, w ramach projektu „Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie”.
 
2012
ZSOiZ zdobywa 5 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2012 na Dolnym Śląsku! To najlepszy wynik w powiecie! Zakończono prace remontowo – modernizacyjne sali gimnastycznej oraz biblioteki ZSOiZ. W marcu ruszyła I edycja „Szpikolady”- rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Po raz kolejny, młodzież z naszej szkoły uczestniczy w praktykach zawodowych, w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” w Chemnitz – Einsiedel (TE i TŻiGD). Ruszają projekty wycieczki i projekty zawodooznawcze „Będę swoim własnym szefem” i „Uczniowska Firma Cateringowa”. Otrzymaliśmy sprzęt z Niemiec z projektu „Zdrowa Szkoła”. Bierzemy udział w projekcie międzynarodowym „Polska i Ukraina – wspólne korzenie i dziedzictwo kulturowe” (wyjazd młodzieży i opiekunów do Nowego Rozdołu).  Gościmy w szkole studentów z Chin i Słowacji. W ZSOiZ odbyło się forum zawodoznawcze dla branży turystycznej, w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II".
 
2013
Odbywa się II edycja Szpikolady. Kontynuowane były wycieczki zawodoznawcze oraz praktyki w Niemczech. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych uczestniczy w Projekcie „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” nr  RPDS.07.02.00-02-015/09 w ramach którego zmodernizowano m.in. firmę symulacyjną Hottur oraz salę bankietową. Uczniowie biorą udział w projekcie „Tradycyjne Produkty - Nowoczesna Kuchnia Polska” oraz „Szkoła Współpracy.  Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły". Zmarła wieloletnia nauczycielka ZSOiZ- Anita Nakonieczna. W naszej szkole studenci uczestniczący w programie AIESEC odbywają swoje praktyki i prowadzą zajęcia dla uczniów naszej szkoły. ZSOiZ w nowym projekcie „Młody Obywatel" oraz w sieci Szkół Odkrywców Talentów!

2014
Zakończył się projekt ,,Polsko-turecki początek roku szansą na nawiązanie przyjaźni". 14.03.2014 r. naszą szkołę odwiedzili Tomasz Półgrabski Wiceminister Sportu, Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Członkowie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego wraz z Dariuszem Kwaśniewskim starostą bolesławieckim oraz Rafał Bartosz Gruman Prezes Klubu Bolesłavia. Cel  wyznaczony był planowaną budową kompleksu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy naszej szkole. Zakończyła się 3-letnia praca w projekcie polsko-niemieckim „Zdrowa Szkoła – Gesunde Schule” promującym zdrowy styl życia. Zakończył się projekt w ramach programu "Młody Obywatel". podsumowano projekt unijny realizowany w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu w ramach priorytetu III „Wysoka jakość oświaty”, działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”, poddziałanie 3.4.2 „Upowszechnianie uczenia się przez całe życie”. Rozpoczął się pierwszy w powiecie bolesławieckim kurs kwalifikacji zawodowych- A.65 „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”, wyodrębniony z zawodu technik rachunkowości. Realizacja działań w ramach projektu  "Bogactwo kultur dziedzictwem Europy - międzynarodowa wymiana młodzieży". Wizyta w ZSOiZ Joanny Berdzik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji.
 
2015
Odbyła się wizyta studyjna w Holandii w ramach projektu  „From VET to WoW”. Wyjazd związany był z zajęciem pierwszego miejsca w Polsce w konkursie „Szkoła najlepsza we współpracy ze światem pracy” - “BEST IN cooperation with the world of work”. Gościmy w ZSOiZ Joannę Kluzik – Rostkowską - Minister Edukacji Narodowej wraz z Beatą Pawłowicz - Dolnośląską Kurator Oświaty. Włączamy się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wyróżniony przez Ministra Gospodarki i Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Odbywają się w ZSOiZ Warsztaty kulinarne z Robertem Sową. Uroczyste otwarcie stadionu lekkoatletycznego przy ZSOiZ. W grudniu odbywa się finał Świątecznego „Kiermaszu z Sercem” oraz finał „Szlachetnej paczki” w ZSOiZ.

2016
ZSOiZ w Edukatorze Zawodowym. Projekt „Praktyka zagraniczna – efektywną metodą rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum” został zatwierdzony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER )- uczniowie klas 3TH i 3TŻiUG wyjeżdżają na praktyki do Niemiec.  27 stycznia 2016 roku powstaje w ZSOiZ klasa mundurowa. Nasza szkoła przystępuje do nowego międzynarodowego projektu, którego głównym celem jest polepszenie sytuacji młodych osób na wspólnym polsko-czeskim rynku pracy: „Polsko-Czeskie Zawodowe Drogowskazy”. Odbywa się spotkanie szkół partnerskich z Polski i Niemiec w Dreźnie. Zakończył się kwalifikacyjny kurs zawodowy A.65 „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”. Otrzymujemy Certyfikat „SZKOŁY DBAJĄCEJ O CZYTELNICTWO”. Zakończono innowację pedagogiczną "Nauczanie przedmiotu zawodowego Organizacja pracy w hotelarstwie metodą CLIL dla zawodu technik hotelarstwa 422402".

2017
Laura Słocka-Przydróżna zostaje Dyrektorem ZSOiZ przez kolejną kadencję. Zakończono aranżację sali 21 w ramach projektu "Niemiecki ma klasę". Realizujemy projekt „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego”. Trzytygodniowe praktyki zawodowe w Chemnitz w ramach projektu projektu „Praktyka zagraniczna – szansą na zdobycie nowych umiejętności zawodowych, językowych i społecznych uczniów ZSOiZ ”. Odbywają się warsztaty kulinarne z Panem Januszem Belczykiem – szefem kuchni w Hotelu Czocha Palace! Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych znów doceniony za najwyższą jakość kształcenia zawodowego - otrzymujemy nagrodę za uzyskanie tytułu Szkoła zawodowa najwyższej jakości z praktyką, pt.: Uczniowska inicjatywa zawodowa. Odbywają się warsztaty Digital Youth Forum (DYF). W ZSOiZ odbywa się festiwal kulinarny organizowany we współpracy z Powiatem Bolesławieckim oraz Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, w ramach Tygodnia z Powiatem. „Czas na zdrowie”- warsztaty kulinarne z Szymonem Przystupą w ramach projektu edukacyjnego. "O Żydach i Żydówkach"- konkursowe warsztaty zorganizowane przez szkolną bibliotekę. Szkolenie dla nauczycieli w Portugalii pod nazwą "Edukacja poza klasą-poznawanie innowacyjnych metod nauczania". Barbara Smoleńska uhonorowana Srebrną Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

2018
W jedynej szkole w Polsce, która kształci w zawodzie technik ceramik, czyli w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu odbywa się konferencja z udziałem czołowych producentów ceramiki. Gościmy młodzież z Sieniawy na Ukrainie. Rozpoczynamy drugą edycję spotkań Klubu Dobrej Rozmowy w Bibliotece Szkolnej ZSOiZ. Porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu a ZSOiZ. Barbara Smoleńska nagrodzona za promocję Bolesławca. Pozytywna decyzja MEN w sprawie wprowadzenia w ZSOiZ w Bolesławcu eksperymentu pedagogicznego polegającego na prowadzeniu kształcenia w zawodzie zdobnik ceramiki. Paweł Domzalski nominowany do Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Wolontariusze akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” u Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 120. urodziny mjra Henryka Sucharskiego- Patrona ZSOiZ w Bolesławcu. Międzyoddziałowa grupa mundurowa z ZSOiZ nominowana do tyłu „Wolontariusz Roku 2018 Powiatu Bolesławieckiego” w kategorii „Wolontariusz młodzieżowy”. Zostaje podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej dla ZSOiZ w związku z udziałem szkoły w realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.
 
2019
ZSOiZ w Bolesławcu - Srebrną Szkołą w rankingu Perspektyw. Paweł Domzalski "Nauczycielem na Medal" w plebiscycie „Gazety Wrocławskiej”. Cerasmus Plus - spotkanie projektowe w węgierskim mieście ceramiki. Spotkanie jest wstępem do kolejnego działania projektu, jakim jest opracowanie europejskiego programu nauczania, który wykorzystywany będzie w trakcie europejskich stażów zawodowych (projekty Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe). Realizacja projektu „Siedem Szkół na Szóstkę”. Rozpoczynamy rekrutację do projektu Kształcenie Zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego. Seminarium bilateralne w Gdańsku w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Barbara Smoleńska odznaczona Krzyżem Kresowym oraz Medalem za zasługi dla Zbaraża w zakresie rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy. Słuchacze CKU w ZSOiZ w Bolesławcu kończą kolejny kurs kwalifikacyjny A. 65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Finałowe spotkanie partnerów projektu Cerasmus+ w Hiszpanii. Projekt Erasmus+ dla kadry nauczycielskiej „Kreatywny zespół szkolny”.

2020
Rok pod znakiem pandemii koronawirusa. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu, biorący udział w projekcie „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu  Interreg V-A Republika Czeska-Polska, w dalszym ciągu prowadzą działalność miniprzedsiębiorstw – firemek. Egzamin Certyfikowanej Klasy Mundurowej z przedmiotu Edukacja wojskowa. Podziękowania dla Pana Pawła Domzalskiego od Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata za działalność na rzecz polskich Sprawiedliwych. Biblioteka Szkolna ZSOiZ znów wśród najlepszych bibliotek w Polsce- 2 miejsce. Zmarł Pan Franciszek Kalisz- wieloletni dyrektor ZSOiZ w Bolesławcu. Organizacja kształcenia na odległość w ZSOiZ w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- zdalne nauczanie. ZSOiZ w Bolesławcu w IV Edycji Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. Realizacja projektu „Kreatywny zespół szkolny” – podsumowanie I etapu. Rozpoczynamy realizację polsko-ukraińskiego projektu pn. "Łączy nas historia i ludzie". Uczniowie z klasy pierwszej zdobnik ceramiki uczestniczą w projekcie „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” Program Współpracy INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014 – 2020. Odszedł wieloletni nauczyciel ZSOiZ Pan Bogusław Juda.
 
2021
Zmiana na stanowisku dyrektora ZSOiZ - mgr Laurę Słocką zastępuje mgr inż. Renata Paszko. Nagroda za promocję Miasta Bolesławiec dla ZSOiZ w Bolesławcu. Umowa o powołanie klasy patronackiej z Hotelem „Ibis”. Realizacja kolejnego etapu projektu Erasmus + „Kreatywny zespół szkolny”. Grupa nauczycieli z naszej szkoły uczestniczy w szkoleniach w Helsinkach w Finlandii. „Ikona, żołnierz, człowiek” - wystawa z okazji 75. rocznicy śmierci mjra Henryka Sucharskiego w bibliotece ZSOiZ. Warsztaty ceramiczne w ramach projektu „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen”. Zapewniamy edukację najwyższej jakości – 9 uczniów ZSOiZ w Dolnośląskim Programie Pomocy Stypendialnej.

2022
Rozpoczęcie kursów kwalifikacyjnych w CKU: -EKA.04 „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej”; -EKA.07 „Prowadzenie rachunkowości”. Pomoc uchodźcom z Ukrainy. Spotkanie dot. uznawania kwalifikacji w krajach niemieckojęzycznych. Praktyki uczniowskie w Hiszpanii w ramach projektu „Podejmuję wyzwanie - jadę zdobyć umiejętności . Nauczanie przez działanie - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów technikum w ZSOiZ”. Weronika Zdunek nominowana do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2021”. Pięciodniowy obóz szkoleniowy Certyfikowanej Klasy Mundurowej. Zakończenie zajęć w ramach innowacji pedagogicznej „Zdobnictwo ceramiki metodą CLIL” dla zawodu zdobnik ceramiki. Podstawowy kurs kelnerski. Zajęcia języka polskiego jako obcego w ZSOiZ. Edyta Chomiaczewska laureatką konkursu „Kierunek – innowacja 2022”. Projekt polsko-ukraiński "Czy potrafisz ratować życie".