Skip to content Skip to navigation

Historia szkoły

Początki szkoły sięgają roku 1958. Wtedy to, na mocy inicjatywy społecznej, utworzono w Bolesławcu Zasadniczą Szkołę Gospodarczą, mieszczącą się przy ulicy Komuny Paryskiej. Dyrektorem szkoły zostaje nauczyciel zawodu - pani Stefania Zawodniak (1958-1960). W kolejnym roku kierownictwo przejmuje pani Maria Seniów (1960-1961) - również nauczyciel zawodu. W tym czasie szkoła liczy ok. 90 uczniów i składa się z 3 oddziałów: krawieckiego, gospodarczego i ceramicznego.

1960
Od roku 1960 szkoła funkcjonuje pod nazwą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

1961
W roku 1961 dyrektorem szkoły zostaje mgr Krystyna Sójka (1961-1974) - absolwentka Wyższej Szkoły Plastycznej we Wrocławiu. Osobowość i pasja zawodowa nowego dyrektora sprawiają, że szkoła zaczyna się rozwijać.

1963
W roku 1963 powstają nowe kierunki kształcenia: handlowy i kelnerski. Utworzone zostaje Technikum Ekonomiczne dla Pracujących.

1964
Rok 1964 to powstanie w szkole drużyny harcerskiej. Fakt ten znacznie wyprzedzał pojawienie się Związku Harcerstwa Polskiego w innych szkołach średnich. Drużyna rozrasta się w szczep harcerski, a jego komendantką zostaje druhna Zofia Kłosowska - harcmistrz Polski Ludowej i kombatantka II Wojny Światowej. W roku 1972 szczepowi zostaje nadany sztandar oraz imię I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. W tym czasie w szczepie działa 11 drużyn.

1965
W latach 1965-66 powstają kolejne kierunki kształcenia: Technikum Gospodarcze dla Pracujących i Technikum Mechaniczne dla młodzieży, a w roku następnym - dla pracujących.

1970
W roku 1970 zostaje oddana do użytku sala gimnastyczna, której budowę wspierał społeczny fundusz budowy szkół i internatów.

1971
W kolejnym roku Technikum Mechaniczne staje się samodzielną szkołą i przeniesione zostaje na ulicę Górne Młyny. Oferta kształcenia rozszerza się o Liceum Ekonomiczne dla młodzieży.

1972
Patronem Szczepu Harcerskiego zostaje I Brygada Pancerna Bohaterów Westerplatte.

1974
Szkoła zostaje administracyjnie podporządkowana Kuratorium Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze, a stanowisko dyrektora obejmuje mgr Czesław Mysłek (1974-1978).

1975
Rok później szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Zawodowych, w którego skład wchodzą następujące szkoły : Liceum Ekonomiczne dla młodzieży, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Wydziałem Dokształcającym oraz Policealne Studium Zawodowe. Z inicjatywy pani mgr Danuty Maślickiej w roku 1975 powstaje w szkole Izba Pamięci Narodowej „Kobieta i jej udział w II wojnie światowej”.

1976
13 września poddano pod dyskusję niosek o nadanie szkole imienia.

1977
30 września 1977 roku patronem szkoły zostaje major Henryk Sucharski. Podczas uroczystości żołnierze Westerplatte oraz przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego wręczyli dyrektorowi Czesławowi Mysłkowi sztandar szkoły. Uroczystość uświetniła obecność siostry majora H. Sucharskiego - Anny Bugajskiej. W tym samym roku następuje odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi autorstwa nauczyciela i artysty plastyka Krystyny Gay-Kutschenreiter.

1978
Następuje zmiana na stanowisku dyrektora. Nowy dyrektor to mgr Franciszek Kalisz (1978-1985) - dotychczasowy inspektor oświaty i długoletni dyrektor LO w Bolesławcu. W następnych latach szkoła kultywuje swoje tradycje - odbywają się liczne uroczystości; młodzież bierze udział w akcjach społecznych.

1980
Pierwsza uroczystość Święta Szkoły odbywa się na Westerplatte 30.09.1980 roku.

1985
Stanowisko dyrektora obejmuje mgr Jan Pieszko (1985-1991). Zainicjował on komputeryzację szkoły.

1986
Udział w przygotowaniu i organizacji Turnieju Miast: Bolesławiec- Sanok. Szkoła uzyskuje III miejsce w całorocznym konkursie „Nasze miejsce to nie tylko mieszkanie”.

1990
Rok ten przynosi ważne wydarzenie - w Gdańsku zostaje powołane stowarzyszenia pod nazwą Klub Szkół Westerplatte. Szkoła bierze aktywny udział w pracach założycielskich. Klub zrzesza 28 szkół z całego kraju, które za patrona obrały obrońców Westerplatte. Dnia 06.09.1990 r. szkoła zostaje  członkiem Klubu.
W tym samym roku oferta edukacyjna poszerza się o 4-letnie Technikum Krawieckie.

1991
Po raz pierwszy dyrektora szkoły wyłoniono w drodze konkursu- została nim pani mgr Barbara Smoleńska (1991-2002). W tym samym roku powstaje w szkole pracownia komputerowa.

1997
Wygasa szkoła wieczorowa a otwiera się nową szkołę dla młodzieży Liceum Ogólnokształcące. Rok ten to również nawiązanie współpracy z Centrum Kształcenia w Ebersbach (Niemcy).

1998
Szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

1999
Powstaje firma symulacyjna, która stanowi biuro ćwiczeniowe dla uczniów Liceum Ekonomicznego.

2000
W Technikum Zawodowym powstaje firma symulacyjno-produkcyjna "Gastronom". Nowoczesne metody nauczania zostały nagrodzone przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego podczas targów edukacyjnych „TARED”.

2002
Stanowisko dyrektora obejmuje nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i absolwentka szkoły - mgr Laura Słocka-Przydróżna.

2003
Jubileusz 45-lecia istnienia szkoły i I zjazd absolwentów.

2004-2007
Wdrażanie reformy oświaty oraz konieczność sprostania wyzwaniom nowych czasów sprawiają, że szkoła podlega ciągłym przeobrażeniom.
Zostaje Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE przeprowadzającym egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe we wszystkich nauczanych zawodach.
Zapewnia szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne uczniów i przygotowujące do egzaminów zewnętrznych (egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe).
Organizuje atrakcyjne wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo – turystyczne oraz obozy sportowe w kraju i za granicą.
W szkole odbywają się zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Proces nauczania realizowany jest  w pracowniach komputerowych, firmach symulacyjnych i dobrze wyposażonych w sprzęt multimedialny pracowniach przedmiotowych.
Uczniowie z powodzeniem biorą udział w różnych olimpiadach, konkursach i zawodach oraz uzyskują wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych.
 
2008
Praktykę zagraniczną w Niemczech (Chemnitz–Einsiedel) odbywa 15 uczniów technikum, w zawodzie technik hotelarstwa, w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.
W ramach projektu wymiany studentów (AIESEC) zajęcia z uczniami prowadzą studenci z Brazylii, Meksyku i Indii.
Wymiana uczniów ze szkołą o profilu gastronomiczno – hotelarskim w Hawlickim Brodzie (Czechy).
Rozpoczęcie roku jubileuszowego – 21.11.2008 odbył się „Wieczór wspomnień” na który zaproszeni zostali obecni i dawni pracownicy szkoły.

2009
Jubileusz 50-lecia szkoły.
Szkoła otrzymuje nominację do „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. Uczestniczy w projektach unijnych „Szkoła Otwartych Szans”, „Dolnośląska e-szkoła”, „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego”. Wymierne korzyści z projektów to szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych oraz nowoczesne wyposażenie pracowni do kształcenia ogólnego i zawodowego.
W ramach projektu wymiany studentów (AIESEC) zajęcia z uczniami prowadzą studenci z Ukrainy i Japonii.
 
2010
Kontynuacja realizacji projektów unijnych.
Praktykę zagraniczną w Niemczech (Chemnitz–Einsiedel) odbywa 15 uczniów technikum, w zawodzie technik ekonomista, w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.