Skip to content Skip to navigation

Dokumenty

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU - kliknij TUTAJ
ZAŁĄCZNIK NR 11: REGULAMIN PODWYŻSZANIA PRZEWIDYWANYCH OCEN - kliknij TUTAJ

TERMINARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH 2022/2023 - kliknij TUTAJ

WYCIECZKI SZKOLNE 2022/2023
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH- POBIERZ
KARTA WYCIECZKI- WZÓR
LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI- WZÓR

OŚWIADCZENIE- ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W WYCIECZCE- WZÓR
ROZLICZENIE WYCIECZKI / IMPREZY - WZÓR
SPOSÓB ZGŁASZANIA WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH DO KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU- INFORMACJA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY NA LATA 2019-2024 - kliknij TUTAJ

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2022/2023 - kliknij TUTAJ
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2022/2023 - kliknij TUTAJ

PROCEDURY:
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA OBOWIĄZUJĄCA W ZSOIZ- kliknij TUTAJ
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA UCZNIÓW DEMORALIZACJĄ- POBIERZ
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAISTNIENIA WYPADKU Z UDZIAŁEM UCZNIA- POBIERZ
PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZSOIZ W BOLESŁAWCU- POBIERZ

PROCEDURA WYKORZYSTANIA ZAPISÓW MONITORINGU DO WSPIERANIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH- POBIERZ

Zarządzenie nr 23/2021/2022 w sprawie procedur bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie szkoły zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GiS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych podczas egzaminów maturalnych i zawodowych - kliknij TUTAJ

HARMONOGRAM DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI- kliknij TUTAJ

.