Skip to content Skip to navigation

Etap szkolny IX edycji konkursu wiedzy o prawie pracy i BHP „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” odbędzie się 13 grudnia 2021 r. na 5 godzinie lekcyjnej w sali 23/24.

.

Informujemy, że etap szkolny IX edycji konkursu  wiedzy o prawie pracy i BHP  „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” odbędzie się 13 grudnia 2021 r. na 5 godzinie lekcyjnej w sali 23/24. Uczestnikami konkursu są zgłoszeni chętni uczniowie z klas: 3PTE i 3GTE oraz ewentualni chętni uczniowie z innych klas, którzy chęć uczestnictwa  powinni zgłosić Pani Jolancie Mazur – opiekunowi projektu do dnia 8 grudnia 2021 r.
 
CEL KONKURSU
Popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
 
ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
Obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.
 
ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy).
Współorganizatorami konkursu są szkoły ponadpodstawowe biorące udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”, które zgłoszą do końca października danego roku szkolnego właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy chęć organizacji etapu szkolnego konkursu.
 
PATRONAT
Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
 
PRZEBIEG KONKURSU
Szkolny Komitet Konkursowy przeprowadza test i wyłania dwóch uczniów do reprezentowania szkoły na etapie regionalnym.
Typ: 
Zwykła