Skip to content Skip to navigation

Hotel Ibis Bolesławiec  i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu łączą siły.

 

Współpraca szkół zawodowych z firmami branżowymi to jedna z najbardziej sprawdzonych metod podnoszenia jakości kształcenia zawodowego oraz zapewnienia na lokalnym rynku pracy wykwalifikowanej kadry. Będąc przeświadczonym o słuszności tej tezy, Pani Anna Pitek, Dyrektor Hotelu Ibis Styles Bolesławiec oraz Pani Laura Słocka, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu 20 maja 2021 r. podpisały umowę o powołaniu klasy patronackiej. Zgodnie z podpisanymi ustaleniami patronatem objęte zostaną od 1 września 2021 r. nowo tworzone klasy, w których uczyć się będą uczniowie w zawodzie technik hotelarstwa.
Termin podpisania umowy nie jest przypadkowy i zbiega się ponownym otwarciem branży hotelarskiej i gastronomicznej po przezwyciężeniu (oby ostatecznym) pandemii COVID. Obie Panie dyrektor w preambule umowy wyraziły nadzieję, że takie właśnie działanie wywoła efekt wspierający lokalną branżę hotelarską i gastronomiczną, która tak bardzo została doświadczona pandemią koronawirusa.
Hotel Ibis nie przez przypadek jako partnera wybrał ZSOiZ w Bolesławcu. Wysokie wyniki zdawalności egzaminów zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem 100 % zdawalności egzaminu zawodowego techników hotelarstwa, dają gwarancję solidnego i zaufanego partnera. Dla ZSOiZ najważniejszą korzyścią jest pozyskanie lokalnego partnera, dysponującego ogromnym potencjałem organizacyjnym i doświadczeniem wywodzącym się ze stabilnej pozycji na rynku sieci Accor, której elementem jest marka Ibis Styles. Podpisana umowa to nie tylko zacieśnienie współpracy z bolesławieckim Hotelem Ibis, ale także zdecydowane ułatwienie w kontaktach z innymi hotelami sieci Accorr na terenie Dolnego Śląska i całego kraju.
W ramach podpisanej umowy Hotel Ibis zobowiązał się do wsparcia szkoły w organizacji wycieczek zawodoznawczych i zajęć praktycznych. Uczniowie od teraz wybrane zagadnienia związane z obsługą gościa hotelowego, rezerwacją usług hotelarskich, obsługą gościa w recepcji oraz przygotowaniem i podawaniem śniadań realizować będą w rzeczywistych warunkach pracy, w tym także podnosząc poziom zawodowych umiejętności językowych oraz kompetencji personalnych i społecznych. Dodatkowo nauczyciele i wyróżniający się wynikami i zachowaniem uczniowie będą mogli nieodpłatnie uczestniczyć w szkoleniach dla pracowników, które będą odbywały się na terenie hotelu. Hotel udzieli również wsparcia uczniom i wyposaży ich w nieformalne stroje. Aby zadbać o bardzo dobre samopoczucie uczniów, którzy wybrali kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa Hotel Ibis będzie rokrocznie współorganizatorem spotkania integracyjnego uczniów klasy pierwszej.
Dojrzałość, odpowiedzialność biznesowa oraz dbałość o losy uczniów przejawia się w zapisie umowy, w którym obie strony bardzo wyraźnie zaznaczyły, że podjęcie współpracy nie będzie rzutowało na dotychczasowe, bardzo pozytywne relacji jakie wypracowała szkoła z lokalnymi przedstawicielami branży hotelarskiej.
Pomimo tego, że umowa obowiązuje od 1 września 2021 r., współpraca między szkołą a hotelem jest już bardzo zaawansowana. Dzięki podjętym rozmową w kończącym się już roku szkolnym, na terenie hotelu odbywają się praktyki oraz staże zawodowe. Realizację analogicznych form współpracy zaplanowano także na okres zbliżających się wakacji. Dzięki funkcjonującej w Hotelu Ibis restauracji WINESTONE ze współpracy skorzystają także uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Także i oni już realizują i w przyszłości będą realizować praktyki i staże zawodowe zdobywając doświadczenie w tej restauracji.
Obie Panie dyrektor podczas spotkania wyraziły nadzieję, że wysiłek włożony w realizację postanowień podpisanej umowy przyniesie wymierne korzyści lokalnej branży hotelarskiej i gastronomicznej, a młodym ludziom da solidne oparcie przy wkraczaniu na rynek pracy oraz kontynuacji nauki.
Wszystkich absolwentów szkół podstawowych zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu (https://sucharski.boleslawianie.pl/rekrutacja), ponieważ szkoła oferuje interesujące propozycje kształcenia nie tylko dla przyszłych hotelarzy.
 

 

 

 
Typ: 
Zwykła