Skip to content Skip to navigation

Olimpiada Przedsiębiorczości

.

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Olimpiada realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.
Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.
 
Olimpiada Przedsiębiorczości dofinansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, będących partnerami głównymi projektu. Zawody dofinansowane są także z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów.

Partnerami Organizacyjnymi są: wydawnictwo Difin oraz firma Plagiat – sponsorzy nagród oraz Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, a także Studenckie Forum Business Centre Club.
W Klubie Patronów Olimpiady znajdują się Pracodawcy RP oraz Krajowa Izba Gospodarcza.
Patronatem medialnym Olimpiadę objęli: portal Perspektywy.pl oraz czasopismo Głos Nauczycielski.
 
Przebieg poszczególnych etapów Olimpiady opiera się na metodach sprawdzających zarówno wiedzę, umiejętności, jak i postawy oraz formach zarówno indywidualnych, jak i grupowych.
Rodzaj stosowanych metod uzależniony jest od stopnia Olimpiady – im wyższy, tym większe nastawienie na sprawdzenie umiejętności oraz postaw.
 
I stopień Olimpiady – eliminacje szkolne (jednoetapowe)
etap – TEST (praca indywidualna)
 
II stopień Olimpiady – eliminacje okręgowe (dwuetapowe):
etap – TEST (praca indywidualna)
etap – ZADANIE SYTUACYJNE z obroną rozwiązania przez Komisją (praca grupowa)
 
III stopień Olimpiady – eliminacje centralne (trzyetapowe):
etap – TEST (praca indywidualna)
etap – ELEVATOR PITCH - prezentacje „pomysłu na własny biznes" z pytaniami Komisji (praca indywidualna)
 
etap – Quiz „1 z 10" (praca indywidualna w grupie)
 
Dwuetapowość II stopnia (eliminacje okręgowe) oraz trzyetapowość III stopnia (eliminacje centralne) Olimpiady Przedsiębiorczości, zakładająca, że w pierwszej części zawodnicy wypełniają test, w drugiej zaś stosowane są metody odwołujące się do umiejętności, postaw i zachowań przedsiębiorczych (zadanie sytuacyjne, prezentacja w interakcji z komisją oceniającą) ma zapewnić z jednej strony wysoce zobiektywizowaną formę sprawdzania wiedzy, z drugiej zaś umożliwić komisji ocenę umiejętności i postaw.
 
Zakres tematyczny
Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji.
Zakres tematyczny tworzą: blok stały oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim.
 
Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje – wynikające wprost w podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – następujące obszary:
Gospodarka rynkowa
Rynek finansowy
Rynek pracy
Przedsiębiorstwo
 
Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji Olimpiady i wiąże się z problematyką wynikającą z hasła danej edycji.
 
Hasło przewodnie XVIII edycji Olimpiady to „Biznes i zarządzanie”.
 

banner_e18_haslo.png
 
Rozszerzenia hasła zmiennego będą tożsame z obszarami tematycznymi ujętymi w podstawie programowej wprowadzanego przedmiotu o tej samej nazwie.
Oznacza to, że zostaną podane do publicznej wiadomości po publikacji stosownego rozporządzenia, tj. we wrześniu br.
Ewentualne opóźnienia legislacyjne nie mają wpływu na przebieg zawodów, gdyż pytania dotyczące hasła zmiennego włączane są w treści eliminacji okręgowych (marzec 2023 r.).
Alternatywnie uszczegółowienie hasła zmiennego będzie bazowało na projektach MEiN względem podstawy programowej ww. przedmiotu.
 
Na laureatów Olimpiady czekają atrakcyjne nagrody :
 
Ułatwienia w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia
Laureaci i/lub finaliści Olimpiady, na mocy uchwał senatów poszczególnych uczelni, uzyskują specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych do szkół wyższych.
 
Nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów oraz ich opiekunów merytorycznych
Laureaci (miejsca 1-25) oraz finaliści (miejsca 26-50) Olimpiady oraz ich opiekunowie otrzymują wysokiej klasy sprzęt cyfrowy o wartości różniącej się w zależności od zajętego miejsca. 

Uczestnicy eliminacji centralnych (miejsca 51-100) otrzymują nagrody książkowe.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronach partnerskich uczelni:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Uwaga! 
Podstawą uzyskania uprawnień jest złożenie wymaganych dokumentów w terminach ustalonych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Komitet Główny Olimpiady.

Rejestracja uczestników dostępna jest od 3.10.2022 r pod adresem www.olimpiada.edu.pl
 
3 października 2022      
Rozpoczęcie zgłaszania szkół i uczniów do udziału w XVIII edycji poprzez elektroniczny formularz dostępny w Panelu Komisji Szkolnych na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl
 
31 października 2022    
Zakończenie zgłaszania szkół i uczniów do udziału w XVIII edycji poprzez elektroniczny formularz dostępny w Panelu Komisji Szkolnych na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl  
 
7 listopada 2022  
Ostateczny termin przesyłania przez Komisje Szkolne do Komitetu Głównego papierowych zgłoszeń (wygenerowanych z Panelu Komisji Szkolnych, wydrukowanych, podpisanych, opieczętowanych), zgód uczniów/opiekunów prawnych uczniów na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeń uczniów o zapoznaniu się w Regulaminem Olimpiady.
 
14 listopada 2022
Rozpoczęcie dystrybucji przez Komitety Okręgowe do szkół testów i arkuszy odpowiedzi.
 
25 listopada 2022
Zakończenie dystrybucji przez Komitety Okręgowe do szkół testów i arkuszy odpowiedzi.
 
29 listopada 2022
Ostateczny termin potwierdzania przez Komisje Szkolne w Panelu Komisji Szkolnych otrzymania przesyłek zawierających testy i arkusze odpowiedzi.
 
1 grudnia 2022    
Eliminacje szkolne (godz. 9.00).
 
1 grudnia 2022    
Publikacja klucza do testu na stronie Olimpiady (godz. 12.00). Uruchomienie w Panelu Komisji Szkolnych elektronicznego „Protokołu Komisji Szkolnej z przeprowadzenia eliminacji szkolnych.”
 
2 grudnia 2022    
Ostateczny termin przesyłania przez Komisje Szkolne w formie elektronicznej „Protokołu Komisji Szkolnej z przeprowadzenia eliminacji szkolnych”.
 
16 stycznia 2023  
Ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych.
 
2 marca 2023      
Eliminacje okręgowe.
 
3 marca 2023      
Ogłoszenie wyników eliminacji okręgowych.
 
6 kwietnia 2023   
Eliminacje centralne.
 
7 kwietnia 2023   
Ogłoszenie wyników eliminacji centralnych.
 

Regulamin dostępny na stronie Regulamin ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości (olimpiada.edu.pl)
 

 

Typ: 
Zwykła