Skip to content Skip to navigation

Profesjonaliści Przyszłości

.
Profesjonaliści Przyszłości
 
W naszej szkole odbywają się zajęcia, organizowane w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0015/19-00 pn. „Profesjonaliści Przyszłości – nowe kwalifikacje zawodowe uczniów powiatu bolesławieckiego”. Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje Beneficjent – Powiat Bolesławiecki  w okresie od 04.01.2021r. do 31.08.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 10. Edukacja, poddziałanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.
 
W ramach projektu organizowane są:
 
1) specjalistyczne zajęcia z języków obcych, 
2) dodatkowe zajęcia matematyczno – przyrodnicze,  
3) dodatkowe zajęcia specjalistyczne, 
4) doradztwo zawodowe,  
5) zajęcia warsztatowe zawodoznawcze z psychologiem, 
6) kursy kwalifikacyjne,      
7) kursy IT,     
8) staże zawodowe.        
W ramach projektu swoje kwalifikacje podwyższają również nauczyciele.   
Szkoła zostatała doposażona w nowoczesny sprzęt.
Typ: 
Zwykła