Skip to content Skip to navigation

Regulamin konkursu "Westerplatte walczy"

R E G U L A M I N
SZKOLNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „WESTERPLATTE WALCZY”

 

w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu.

 
ORGANIZATOR:
Nauczyciele:
Joanna Dudyńska- nauczyciel historii
Edyta Orlińska- nauczyciel plastyki
Paweł Domzalski- nauczyciel języka polskiego
 

CELE KONKURSU:
–  popularyzacja wiedzy na temat bohaterskiej obrony Westerplatte oraz Patrona Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
–  kształtowanie postaw twórczych i kreatywności
–  prezentacja własnych dokonań twórczych
–  poszukiwanie nowych środków wyrazu
 
ADRESACI  KONKURSU:
– uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu
 
ZADANIE KONKURSOWE:
– Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką np. rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, fotokolaż, techniki mieszane i własne,. na bloku technicznym w formacie A-3 (z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich) na temat majora Henryka Sucharskiego- Patrona Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu lub innych żołnierzy uczestniczących w obronie Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Praca może także dotyczyć ogólnej wizji obrony Półwyspu.
– Dopuszcza się prace zbiorowe – maksymalnie  2 osoby.
– Nie wolno rolować przygotowanych prac.
– Konkurs trwa od 14 do 29 września 2022roku.
 
OCENA PRAC:
– Zgodność z tematyką , – estetyka prac, -oryginalność
– Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora.
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
– Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali podczas Święta Szkoły.
– Wyniki zostaną opublikowane na stronie ZSOiZ w Bolesławcu oraz Facebooku Szkoły.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone lub rolowane – nie będą brane pod uwagę.
– Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
– Prace należy opatrzyć kartą zgłoszeniową zawierającą :
– imię i nazwisko autora,
– klasa,

Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace na wystawę pozostają do dyspozycji organizatorów.
Wernisaż prac odbędzie się w trakcie trwania Święta Szkoły.
– Prace wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi/ zgodami na przetwarzanie danych osobowych podpisanymi przez uczniów pełnoletnich lub rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osób nieletnich)  należy dostarczyć do  Pani Edyty Orlińskiej wraz z przygotowaną pracą do 29 września 2022 roku do godz. 10.00
– Laureaci otrzymają dyplomy oraz oceny z aktywności.
 
Zapraszamy do udziału w konkursie!
 
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA- KONKURS PLASTYCZNY pt. „WESTERPLATTE WALCZY”
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu.
 
nazwa i adres placówki
 
……………………………………………                               ……………………
 
imię i nazwisko uczestnika                                                               klasa
 
 
*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu plastycznego pt. „WESTERPLATTE WALCZY” zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac zgłoszonych do konkursu w celu prezentacji na wernisażu zorganizowanym z okazji Święta Szkoły.
*  Wyrażam zgodę na wykorzystanie  wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm).
 
 
Klauzula informacyjna:
 
Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa i Państwa dzieci jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZSOiZ: iod2@powiatboleslawiecki.pl
Dane osobowe Państwa dzieci przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Odbiorcą danych osobowych, prac konkursowych oraz zdjęć z wizerunkiem Państwa dzieci mogą być: prasa, portale społecznościowe oraz instytucje współpracujące ze szkołą.
Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 
 
 
…………………………………
 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
 
 
 

Typ: 
Zwykła