Skip to content Skip to navigation

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Potyczki transportowe”

.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1..Organizatorem III edycji Ogólnopolskiego  Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowychPotyczki transportowe” jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora Henryka Sucharskiego z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 6 w Bolesławcu, zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
2. Patronat merytoryczny – Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z siedzibą przy ul. Sejmowej 5a w Legnicy.
3. Konkurs odbywa się raz w trakcie roku szkolnego.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całego kraju, zainteresowanych branżą TSL (transport – spedycja – logistyka).
5. Celem Konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania transportem, pogłębianie wiedzy i umiejętności z obszaru organizacji transportu, pobudzenie ambicji chęci doskonalenia umiejętności w zakresie transportu, spedycji i logistyki  a także wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów, posiadających potencjał do pracy w branży TSL. Jednocześnie Konkurs ma wpływać na podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników i rozwój współpracy między szkołami kształcącymi w zawodach: technik logistyk i technik spedytor.
6. Celem wychowawczym Konkursu jest wzmacnia wiarę we własne siły i możliwości. Uczestnicy Konkursu uzyskają motywację do dalszej pracy i rozwoju wiedzy oraz umiejętności zawodowych.
 
II. ZASADY KONKURSU
 
1. Konkurs składa się z dwóch, następujących po sobie etapów:
a) I etap - wirtualny, odbywający się na platformie ,
b) II etap - stacjonarnie ,
 
2. Etapy Konkursu odbywają się w następujących, nieprzekraczalnych ramach czasowych:
a) I etap: 30.03.2023 r. godz 10.00
b)  II etap: 20.04.2023 r. godz 10.00
* UWAGA! Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną,  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzenia etapu finałowego,
w celu dostosowania zasad przebiegu Konkursu do obowiązujących obostrzeń. Uczestnicy Konkursu będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach, dotyczących przebiegu.
3. Niezbędnym warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie udziału.
4. Zgłoszenia uczestników dokonuje opiekun uczniów z ramienia szkoły. Każda szkoła może zgłosić do pierwszego etapu – 8 uczniów, wypełniając załącznik nr 1 i załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie powinno być wypełnione elektroniczne, wydrukowane opieczętowanie pieczęcią nagłówkową szkoły oraz przesłane na zsoiz@poczta.onet.pl do 03.03.2023 r.
5. W pierwszym etapie szkoła  powinna zapewnić każdemu uczestnikowi oddzielne stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu i osprzętem komputerowym (kamerą).  
6. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych kosztów bezpośrednio związanych z organizacją Konkursu. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z noclegiem, wyżywieniem i podróżą uczestników i opiekunów uczestniczących w drugim etapie Konkursu.
 
 
III. PRZEBIEG KONKURSU
 
1. Konkurs składa się z trzech etapów:
a) I ETAP – wirtualny: polega na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Zakres będzie dotyczył obliczeń związanych z organizacją transportu.   Czas przewidziany na tą cześć to 30 min. Informację o liczbie zdobytych punktów oraz o czasie wykonanych zadań uczestnik otrzyma w terminie do 5 dni roboczych drogą elektroniczną.
Do II etapu przejdzie 40 uczestników z najwyższą liczbą punktów. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów, o wygranej decyduje czas wykonania testu.
b) II ETAP – stacjonarny (w przypadku zmiany wirtualny). Organizator zastrzega sobie prawo  do zmiany formy przeprowadzenia etapu finałowego, w celu dostosowania zasad przebiegu Konkursu do obowiązujących obostrzeń. Uczestnicy Konkursu będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach, dotyczących przebiegu. Etap będzie polega na rozwiązaniu zadania transportowego. Przewidziany czas na wykonanie zadania to 90 min.
2. Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w najkrótszym czasie. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów, o zwycięstwie decydować będzie suma punktów uzyskanych przez uczestnika we wszystkich etapach Konkursu.
3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za miejsca: I , II i III oraz dyplomy dla uczestników 2 etapu.
 
IV. POSTANOWIENIA KONCOWE
 
1..Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, w szczególności w przypadku małego zainteresowania i niskiego poziomu prac konkursowych.
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu oraz na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na liście laureatów w Internecie.

ZAŁĄCZNIK NR 1- POBIERZ
ZAŁĄCZNIK NR 2- POBIERZ

.

Typ: 
Zwykła