Skip to content Skip to navigation

Szkolny konkurs plastyczny „ Wielkanocna kartka z motywem ceramiki bolesławieckiej”

Regulamin IV szkolnego konkursu plastycznego
„ Wielkanocna kartka z motywem ceramiki bolesławieckiej”
 
Niniejszy regulamin stanowi dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa
w IV szkolnym konkursie „Wielkanocna kartka z motywem ceramiki bolesławieckiej” organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. mjra. H. Sucharskiego w Bolesławcu
 
1. Organizator:
•   Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra. H. Sucharskiego w Bolesławcu
 
2. Kryteria uczestnictwa:
•   Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie  ZSOiZ im. mjra. H. Sucharskiego w Bolesławcu
 
3. Cele:
Konkurs organizowany jest w celu:
•   kultywowania tradycji związanej ze świętami wielkanocnymi
•   pielęgnowanie dziedzictwa lokalnej ceramiki stempelkowej
•   rozwijania wyobraźni
•   prezentacji talentów artystycznych uczniów
 
4. Czas i miejsce trwania:
•   prace należy składać w nieprzekraczającym terminie do 3 kwietnia 2023 r. do  godz. 9.00
w sekretariacie ZSOiZ im. mjra. H. Sucharskiego w Bolesławcu
 
5. Przebieg:
•   w konkursie można składać kartki świąteczne wykonane dowolną techniką i z dowolnych materiałów
•   format prac 210 x 148 mm ( format A5)
•   uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace
•   do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko, klasa, nr telefonu, e-mail,
•   uczestnik zgłaszający pracę wykonaną w technice cyfrowej, jest zobowiązany do oddania pracy wydrukowanej i opisanej oraz przesłanie jej wersji elektronicznej na adres e-mail osoby koordynującej Konkurs
 
6..Komisja konkursowa:
•   Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. W skład komisji wejdą nauczyciele ZSOiZ im. mjra. H. Sucharskiego w Bolesławcu. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego regulaminu rozstrzyga Organizator.
 
7. Kryteria Oceny:
• nawiązanie do tradycji świątecznej
• ciekawy sposób przedstawienia ceramiki bolesławieckiej
• staranność wykonania
• wrażenia artystyczne
• pomysłowość
 
8. Nagrody:
•   Dla laureatów konkursu ufundowane zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe.
9. Informacje dodatkowe:
•   Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie Konkursu.
•   Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji,
które są przedmiotem konkursu, celem organizacji Konkursu.
•   Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu udostępnionego przez Organizatora.
•   Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na:
- Wykorzystanie wizerunku uczestników, ich postaci w publikacjach promocyjnych Organizatora, katalogach reklamowych, ulotkach w druku, w dowolnym nakładzie oraz na stronie internetowej ZSOiZ im. mjra. H. Sucharskiego w Bolesławcu.
-  Sporządzenie dokumentacji fotograficznej Konkursu dowolną techniką w tym utrwalenie audiowizualne (analogowe i cyfrowe) na nośnikach wideo magnetycznych, optycznych, dyskach komputerowych i innych z zapisem cyfrowym w sieci, multimedialne (w tym w Internecie) oraz na digitalizację do celów archiwalnych.
-  Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno w zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw osobistych – w stosunku do organizatora Konkursu.
•   Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych w związku z organizacją konkursu, tworzenia archiwalnych baz danych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. [tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r. poz. 922]).
•   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnych kosztów względem uczestników Konkursu.
 
Koordynatorem Konkursu jest Edyta Orlińska, kontakt e-mail edorlinska@o2.pl
lub przez dziennik elektroniczny.
 

Typ: 
Zwykła