Skip to content Skip to navigation

Za nami etap szkolny Olimpiady Logistycznej organizowanej przez MWSLiT we Wrocławiu

.

27 października 2022 roku 13 uczniów  klas 4GRS i 3PRS  reprezentowało Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w etapie szkolnym Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Cele Olimpiady jest:
- zainteresowania młodzieży uczącej się w zawodach branży TSL zagadnieniami opisanymi w podstawie programowej oraz wykraczającymi poza podstawę kształcenia dla tych kierunków;
- wskazania kierunków ewaluacji programów nauczania w zawodach: technik logistyk, technik spedytor oraz technik eksploatacji portów i terminali na drodze oceny zrozumienia i przyswojenia przez uczniów biorących udział w Olimpiadzie poszczególnych treści i grup zagadnień, realizowanych w ramach procesu kształcenia;
- zwrócenia uwagi na interdyscyplinarny charakter kształcenia w zawodach: technik logistyk, technik spedytor oraz technik eksploatacji portów i terminali, a także konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy, co podyktowane jest postępem technologicznym mającym kluczowe znaczenie dla sektora logistyki i transportu (automatyzacja, technologie, informatyzacja, procesy optymalizacyjne);
- doskonalenia form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą;
- umożliwienia najlepszym kandydatom podjęcia studiów pierwszego stopnia w uczelniach realizujących kształcenie na kierunkach Logistyka i Transport;
- kształtowania kompetencji społecznych, a szczególnie postaw współdziałania oraz uczciwej rywalizacji wśród młodzieży szkolnej;
- podniesienia rangi kształcenia w zawodach: technik logistyk, technik spedytor oraz technik eksploatacji portów i terminali w systemie edukacji;
- podniesienia aktywności nauczycieli w obszarze współtworzenia społeczności działającej na rzecz Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, a także tworzenie warunków do współpracy między szkolnictwem ponadpodstawowym, a szkolnictwem wyższym, reprezentowanym przez MWSLiT we Wrocławiu;
- zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadpodstawowych udziałem w Olimpiadzie przedmiotowej jako formie sprawdzenia się oraz podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności w zakresie szeroko rozumianej logistyki.
  

Adresatami olimpiady są uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, w szczególności uczniowie kształcący się w zawodach   technik   logistyk i technik   spedytor. W etapie szkolnym uczestnicy w ciągu 40 minut musieli rozwiązać test jednokrotnego wyboru składający się ze szczegółowych pytań dotyczących logistyki i spedycji.
Wyniki poznamy w połowie listopada. Nie pozostaje nam nic innego jak trzymać kciuki za jak najlepsze wyniki.
 

313114274_2140175952851844_1434866928825854579_n.jpg

304942657_5777198415677142_4066121864378205878_n.jpg

.

Typ: 
Zwykła