Skip to content Skip to navigation

Zakończenie projektu „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 26 spedycyjno-logistycznej”

.

20 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu kształcących się w zawodzie technik spedytor w lipcu i sierpniu 2022 roku wzięło udział w stażach zawodowych organizowanych w ramach  projektu  „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 26 spedycyjno-logistycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
Celem projektu było dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów z branży spedycyjno-logistycznej oraz poprzez stworzenie ram jakości staży i praktyk.
Staże dały możliwość:
  1. zastosować i pogłębić zdobytą wiedzę i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy;
  2. zdobyć wiedzy i umiejętności pożądane przez pracodawców;
  3. zdobyć kompetencje społeczne oraz personalne;
  4.  nawiązać trwałą współpracę na linii szkoła-pracodawca;
  5. poznania przez uczniów specyfiki danego zawodu;
  6. wsparcia lokalnego rynku przez przedsiębiorców;
  7. zwiększenia szans na rynku pracy przez uczniów
Typ: 
Zwykła