Skip to content Skip to navigation

Zapewniamy edukację najwyższej jakości – 9 uczniów ZSOiZ w Dolnośląskim Programie Pomocy Stypendialnej

.

Informujemy, że uchwałą nr 4604/VI/21 z dn. 3 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej 9 uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu. Stypendium otrzymali (kolejność alfabetyczna):
 
Antos Kaja - klasa 3PTE
Burzawa Klaudia - klasa 3PTE
Fita Szymon - klasa 3GTE
Iwaniec Jagoda - klasa 3PGH
Kujawa Jakub - klasa 3GTŻ
Mroźińska Aneta - klasa 4TEE
Podkowicz Kornelia - klasa 4THS
Turaczyk Emilia - klasa 4TEE
Zawada Agata - klasa 4THS
 
Każdy ze stypendystów otrzyma po 4,5 tys. zł, które będzie mógł przeznaczyć na rozwój swoich zainteresowań.
 
Program realizowany jest w ramach projektu pn.:
„Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” – finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – nabór horyzontalny).
 
Nr projektu:  RPDS.10.04.01-02-0001/20
 
Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 przy udziale Politechniki Wrocławskiej oraz 2 oświatowych jednostek organizacyjnych – realizatorów zadań w projekcie, dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organem prowadzącym, tj. z Dolnośląskim Centrum Kształcenia Ustawicznego  i Językowego Kadr w Legnicy oraz Dolnośląskim Zespołem Szkół Medyczno-Sportowych w Świdnicy.
 
Serdecznie gratulujemy!

 
main_logo.png
.
 
Typ: 
Zwykła