Skip to content Skip to navigation

Zapraszamy do udziału w Międzywojewódzkim Konkursie dla Szkół Ponadpodstawowych "Potyczki transportowe"

REGULAMIN
Międzywojewódzkiego Konkursu dla Szkół Ponadpodstawowych
Potyczki transportowe”

§ 1

Cele Konkursu
 

 • Pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie transportu, spedycji i logistyki.
 • Wyłonienie trzech najlepszych organizatorów transportu.
 • Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników.
 • Współpraca między szkołami, kształcącymi w zawodzie technik logistyk, technik spedytor.

§ 2
 
Warunki uczestnictwa i wyniki konkursu

 • Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik spedytor, technik logistyk.
 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 21.03.2021r.
 • Zgłoszone szkoły mogą dopuścić do udziału w konkursie do 35 uczniów.
 • Informację zawierającą dane uczestników i dane opiekuna należy przesłać na adres e-mail organizatora- koordynatora (bsmolenska2@sucharski.boleslawianie.pl)  do 21.03.2021 r.
 • Udział uczestników i opiekunów w konkursie  jest  równoznaczny z udzieleniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony 24.03.2021 roku o godz. 11:30
 • Odbędzie się w formie on- line. Uczestnicy otrzymają link który umożliwi im rozwiązanie testu jednokrotnego (30 pytań) wyboru z zakresu obliczeń związanych z organizacją transportu. Czas trwania testu wynosi 40 minut. Uczeń może zdobyć maksymalnie 30 punktów.
 • Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń który uzyskał największą liczbę punktów w najkrótszym czasie.

 § 3
 
Postanowienia końcowe
 
 1.         Regulamin otrzymują do wiadomości wszyscy uczestnicy Konkursu.
 2.         W sprawach nieuregulowanych i spornych ostateczną decyzję podejmuje Komisja Konkursowa w której skład wchodzą wszyscy Organizatorzy- Koordynatorzy
 3.         Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres: bsmolenska2@sucharski.boleslawianie.pl
 4.         Adres organizatora: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu, ul. Komuny Paryskiej 6, 59- 700 Bolesławiec. Nauczyciel organizator: Barbara Smoleńska


 

Typ: 
Zwykła