Skip to content Skip to navigation

Zbliża się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

.

Już w przyszłym tygodniu 16 listopada szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. W tym bierze w niej udział rekordowa ilość naszych uczniów - aż trzydzieści dwie drużyny reprezentujące klasy od pierwszej do czwartej. Wszystkim życzymy powodzenia ... a w ramach mobilizacji, krótkie zestawienie obowiązującego materiału:
 
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 
Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum 1984, kan. 1055-1165.
 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
 
Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991, nr 120. poz. 526. z późn. zm.).
 
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 615).
 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 447).
Typ: 
Zwykła