„Praktyka zagraniczna – efektywną metodą rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum” POWER2015-1-PL1-KA102-014934

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Praktyka zagraniczna – efektywną metodą rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum” POWER2015-1-PL1-KA102-014934

Cel projektu:
Umożliwienie konfrontacji umiejętności zdobytych w szkole.
Cele szczegółowe projektu, to:
Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych, wykorzystanie najnowszych technologii IT, doskonalenie języka obcego zawodowego, zwiększenie mobilności i  atrakcyjności kształcenia,  zwiększenie szans na zatrudnienie w kraju i zagranicą, pełne korzystanie ze swoich umiejętności poprzez coaching.

Dofinansowanie projektu z UE: 481 127,62 zł.

W projekcie w roku szkolnym 2015/2016 biorą udział uczniowie klasy:
- II technikum ekonomicznego,
- II technikum organizacji reklamy,
-  III technikum hotelarstwa,
- III technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w  Bolesławcu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Praktyka zagraniczna – efektywną metodą rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum” POWER2015-1-PL1-KA102-014934
 
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zatytułowanym „„Praktyka zagraniczna – efektywną metodą rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum”” , nr projektu POWER2015-1-PL1-KA102-014934 w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2.Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.

§ 2
Informacje o Projekcie
1.Termin realizacji: 31.12.2015 - 31.12.2016.
2.Projekt zakłada objęcie wsparciem uczniów klasy II technikum ekonomicznego i technikum organizacji reklamy oraz klasy III technikum hotelarskiego i technikum żywienia i usług gastronomicznych.
3.Udział beneficjentów ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
4.Koszty uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie ponosi wnioskodawca projektu, ze środków otrzymanych na jego realizację.
5.Realizacja działań zaplanowanych w projekcie będzie dostosowana do planu zajęć i potrzeb poszczególnych grup.
6.Zajęcia poprowadzą nauczyciele zatrudnieni przez beneficjenta do przygotowania i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
7.W projekcie zaplanowano następujące działania:
1.zajęcia z języka niemieckiego – 50 godzin
2.zajęcia kulturowo – pedagogiczne – 10 godzin
3.zajęcia z partnerem wspomagającym – 2 godziny
4.udział w zagranicznych praktykach zawodowych
5.udział w zajęciach kulturowych

§ 3
Zasady rekrutacji i kwalifikowania uczestników
1.Rekrutację do projektu przeprowadza  komisja rekrutacyjna  w składzie: Edyta Gorczyca, Edyta Chomiaczewska, Dorota Biernat.
2.       Rekrutacja uczestników na zajęcia grupowe prowadzona jest dla każdego zawodu osobno.
3.        Kryteria, które umożliwią dobór właściwej grupy uczestników, to:
– znajomość języka niemieckiego ( test językowy),
– wysoki poziom teoretycznej wiedzy zawodowej (średnia ocen rocznych z przedmiotów zawodowych i test branżowy),
– wysoka kultura i zaangażowanie w życie klasy, szkoły i środowiska (ocena roczna z zachowania),
– opinia rady pedagogicznej.
3.Liczba miejsc w poszczególnych zawodach ( pionach ) zostanie ustalona przed realizacją projektu. Utworzona zostanie również  lista 3 uczestników rezerwowych z każdego pionu. Utworzone listy uczniów zostaną przedstawione radzie pedagogicznej do zaakceptowania.
4.Uczestnik zainteresowany udziałem w projekcie zobowiązany jest do stawienia się w wyznaczonym terminie i napisanie  testów.
5.Podczas rekrutacji uczestników projektu będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym równy dostęp dziewcząt i chłopców.
6.W razie liczby chętnych przewyższających liczbę miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa – max 3 osoby..
7.W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony  uczeń z listy rezerwowej o najwyższej ilości punktów rekrutacyjnych.
8.Prace zespołu rekrutacyjnego zostaną udokumentowane protokołem.
9.Zasady rekrutacji zostaną podane do wiadomości rodziców i uczniów oraz umieszczone na platformie FRONTER w sali „POWER”.
 
§ 4
Obowiązki uczestników
1.W przypadku zakwalifikowania się do projektu uczestnik i/lub jego rodzic/prawny opiekun ma obowiązek dostarczyć do koordynatora  projektu - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
2.Dodatkowe obowiązki uczestnika:
1.       systematyczny udział w zajęciach i spotkaniach realizowanych przed wyjazdem na praktyki ;
2.       przestrzeganie punktualności;
3.       podpisanie umów dotyczących realizacji ich stażu;
4.       zapoznanie się z regulaminami;
5.      dokumentowanie przebiegu praktyk – dzienniczki praktyk;
6.      zdawanie raportów co tygodniowych ;
7.      aktywny udział w praktykach i zajęciach organizowanych przez instytucję przyjmującą
8.      udział w badaniach monitorujących przed przystąpieniem do projektu, w trakcie jego trwania i po zakończeniu projektu;
9.      udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom Zewnętrznym zaangażowanym w realizację.

§ 5
Prawa uczestników
1.Uczestnicy uprawnieni są do:
1.nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu,
2.otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i promocyjnych w trakcie zajęć,
3.wglądu do swojej dokumentacji rekrutacyjnej,
4.uczestnictwa w wycieczkach realizowanych podczas pobytu w Niemczech.

§ 6
Nieobecność na zajęciach i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
1.Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i wynosi minimum 80%.
2.Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub od rodzica/opiekuna,  nagłymi wypadkami losowymi po konsultacji z koordynatorem projektu.
3.W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 20% zrealizowanych zajęć, koordynator projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy, a jego miejsce zajmuje wtedy  osoba z listy rezerwowej.
4.W przypadku rezygnacji lub usunięcia beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie koordynator projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych.

§ 7
Zasady monitoringu i kontroli
1.Beneficjenci ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2.Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

§ 8
Postanowienia końcowe
1.Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
3.Regulamin obowiązuje od 01.01.2016 do końca realizacji projektu.
4.Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
5.Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Praktyka zagraniczna – efektywną metodą rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum”

Gastronomia i Hotelarze wyjechali na praktyki zagraniczne do Niemiec

Zajęcia z przedstawicielem Zamku Kliczków i hotelu Villa Ambasada w ramach projektu POWER

 

     

Slajd na głównej: 
nie