Wizyty Studyjne

Wizyta Studyjna - Turyn (Włochy) 2008

uczestnik wizyty: dyrektor Laura Słocka - Przydróżna
_______________________________________________________________________________________

Comenius / Kurs Doskonalenia Nauczycieli (Malta) 2008

uczestnik szkolenia: nauczyciel języka angielskiego Magdalena Zeszutek
_______________________________________________________________________________________

Wizyta Studyjna - (Włochy) 2010

uczestnik wizyty: dyrektor Laura Słocka - Przydróżna

prezentacja z wizyty-zobacz
_______________________________________________________________________________________

Wizyta Studyjna - Innsbruck (Austria) 2010

uczestnik wizyty: wicedyrektor Barbara Smoleńska

Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga od pracowników różnych zawodów, a szczególnie nauczycieli stałego doskonalenia zawodowego.
W tym roku złożyłam wniosek do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o przyznanie grantu na wizytę studyjną w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Program jest przeznaczony dla obywateli albo stałych mieszkańców 27 państw członkowskich, krajów EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz kraju kandydującego - Turcji.
Udział w wizycie studyjnej umożliwia nawiązanie kontaktów zawodowych oraz wymianę wiedzy        i doświadczeń w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na poziomie europejskim.
Złożony przeze mnie wniosek został pozytywnie rozpatrzony i uzyskałam grant na 5-dniowy wyjazd na wizytę studyjną do Innsbrucka.
 
Tematem wizyty byłoUmsetzung einer neuen Lehr- und Lernkultur im Unterricht und in der Schule“ (Wprowadzenie w życie nowej kultury kształcenia).
Wizytę zorganizowała Pädagogische Hochschule Tirol w Innsbrucku (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Innsbrucku).
 
Uczestnikami wizyty trwającej od 8 – 12.11.2010r. byli przedstawiciele ministerstw, dyrektorzy          i nauczyciele z 8 krajów (Niemcy, Belgia, Hiszpania, Grecja, Czechy, Słowacja, Łotwa, Polska).
Grupa liczyła 12 osób. Językiem komunikacji uczestników wizyty studyjnej był język niemiecki.
 
Celem wizyty była prezentacja nowej kultury kształcenia, zmierzającej do uczynienia procesu nauczania bardziej atrakcyjnym, skierowanym na rozwój kompetencji oraz umożliwiającym zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
Uczestnicy wizyty studyjnej mieli możliwość  zapoznania się z funkcjonowaniem systemu szkolnictwa funkcjonującym na terenie Tyrolu. Spotkania z kadrą zarządzającą placówkami oświatowymi były okazją do dyskusji i porównań z systemami ośmiu reprezentowanych przez uczestników krajów. Poziom wizyty podniósł fakt, że organizatorem była Pädagogische Hochschule Tirol, szkoła kształcąca nauczycieli z obszaru całego Tyrolu.
 
W programie wizyty szeroko zaprezentowano zmiany w kulturze uczenia się i nauczania ze szczególnym naciskiem na prezentację realizowanych projektów w różnych typach szkół i w różnych krajach. Program wizyty rozpoczął się od prezentacji nowych, kreatywnych metod pracy z uczniem stosowanych w krajach uczestników wizyty. Prezentacje dały symptom do pierwszej wymiany doświadczeń między uczestnikami wizyty.
Program wizyty był bardzo bogaty. Miały miejsce wykłady, prezentacje, zajęcia seminaryjne i warsztatowe. Duże znaczenie miało to, że wizytę zorganizowała Wyższa Szkoła Pedagogiczna kształcąca przyszłych nauczycieli, gdyż zaprezentowano założenia nowego systemu kształcenia pedagogów, w którym dużą wagę kładzie się na rozwój umiejętności pracy metodami aktywnymi oraz motywowania uczniów do pracy. Uczestnicy zapoznali się również z systemem podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli.
Interesujące rozwiązania w zakresie wprowadzenia nowej kultury kształcenia przedstawił dyrektor akademickiego gimnazjum w Innsbrucku. Projekt „Netzwerk” jest metodą kształcenia zwróconą na rozwijanie umiejętności praktycznych uczniów. Jest to metoda w której odstępuje się od podziału na przedmioty na rzecz kształcenia modułowego. Kształcenie skupione jest wokół problemu, co sprzyja rozwojowi samodzielnego myślenia i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin.
Celem lepszego przygotowania uczniów do pracy w zintegrowanej Europie prowadzone jest kształcenie dwujęzyczne (np. 2 przedmioty ogólnokształcące nauczane są w języku obcym) .
                                   
Dyrektor Austriackiego Instytutu Promocji Gospodarczej (w skrócie WIFI) - największego dostawcy usług edukacyjnych w Austrii, zwrócił uwagę uczestników na korzyści dla gospodarki wynikające z kształcenia ustawicznego. Przedstawiając organizację kształcenia dorosłych w Tyrolu, stwierdził, że w dobie innowacyjnej gospodarki, musi zmienić się przede wszystkim myślenie nauczycieli oraz osób zarządzających firmami. Podstawą rozwoju gospodarczego w przyszłości jest kształcenie ustawiczne. Wymusza to również wzmacnianie motywacji i kwalifikacji kadry pedagogicznej.
 
W rozważaniach nad problemem – „Indywidualizacja kształcenia w zróżnicowanych kulturowo grupach” uczestnicy wizyty doszli do wniosku jak trudna a zarazem niezbędna jest indywidualizacja metod kształcenia.
 
Program wizyty obejmował również wizyty w szkołach prowadzących kształcenie ogólne                    i zawodowe:  Tiroler Fachberufsschule für Installations- und Blechtechnik http://www.tfbs-installation.tsn.at,  http://www.tfbs-metall.at Tiroler Fachberufsschule für Kraftfahrzeugtechnik  http://www.tfbs-kfz.tsn.at/, Akademisches Gymnasium http://www.agi.tsn.at/, Landesschulrat- Bibliothek http://www.lsr-t.gv.at/, WIFI Tirol http://www.tirol.wifi.at/, Universität Innsbruck http://www.uibk.ac.at/.
Wizyty w szkołach dały możliwość konfrontacji informacji teoretycznych z zastosowaniami funkcjonującymi w praktyce.
W szkołach panuje dobra atmosfera, relacje miedzy uczniami i nauczycielami cechuje bezpośredniość, zaufanie i wzajemny szacunek. Od nauczycieli oczekuje się kompetencji zawodowych, zaangażowania, umiejętności interpersonalnych i entuzjazmu.
Lekcje prowadzone są najczęściej metodami aktywnymi. Zadaniem nauczyciela jest organizowanie pracy uczniów i motywowanie do nauki. Podczas bezpośrednich spotkań z uczniami i nauczycielami, zaobserwowałam, że uczniowie dużo pracują w grupach, mają dobre relacje z rówieśnikami, są odważni, zmotywowani, chętnie i z dużą kulturą wymieniają poglądy. Szkoły podtrzymują również dobre relacje z rodzicami.
 
W takcie wizyty zorganizowano również spotkanie z Inspektorem ds. Szkolnictwa dla Regionu Tyrol oraz wiceburmistrzem Innsbrucka.
 
Podczas trwania wizyty można było przyjrzeć się warsztatowi pracy nauczycieli, wymienić doświadczenia i opinie z kadrą nauczycielską i zarządzającą szkołami oraz porozmawiać z uczniami.
Mała grupa uczestników wizyty umożliwiła prowadzenie bezpośrednich rozmów, wymianę poglądów i porównanie rozwiązań funkcjonujących w krajach osób biorących w wizycie, jak również dyskusje w instytucjach odwiedzanych w trakcie trwania wizyty. Program wizyty wzbogaciły prezentacje rozwiązań stosowanych w krajach uczestników wizyty studyjnej.
Podczas spotkania rozmawiano także o problemach wspólnych zarówno dla uczestników wizyty, jak i gospodarzy, a dotyczących np. problemu zmiany roli nauczyciela z osoby nauczającej na osobę organizującą proces kształcenia. Nie wszyscy nauczyciele radzą sobie w roli organizatora procesu kształcenia.
Efektem wizyty było nawiązanie kontaktów między uczestnikami oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Pogłębiłam znajomość różnych systemów kształcenia i szkolenia zarówno uczniów jak i nauczycieli. Wizyta przyczyniła się do doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela i dyrektora.
Moje kompetencje językowe z pewnością uległy poprawie oraz znikła naturalna bariera w posługiwaniu się językiem niemieckim za granicą.Podczas wizyty złożyłam ofertę współpracy w ramach programu trójstronnego ze szkołą (Akademickie Gimnazjum w Innsbrucku) stosującą kreatywne metody nauczania, w tym nauczanie dwujęzyczne.
Wszyscy uczestnicy otrzymali prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas wizyty studyjnej oraz inne materiały związane z tematyką wizyty studyjnej. Uzyskali możliwość uaktualnienia swojej wiedzy, a także zostali zachęceni do refleksji nad systemem zapewnienia jakości w krajach, w których pracują na co dzień.
Zamierzam wykorzystać otrzymane materiały w codziennej pracy, planuję też przeprowadzenie szkolenia Rady
Pedagogicznej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy oraz publikację artykułu na stronie internetowej szkoły.

prezentacja z wizyty - zobacz

________________________________________________________________________________________________________

Wizyta studyjna - Wiedeń (Austria) 2011
Uczestnicy wizyty: Edyta Gorczyca, Jolanta Płotnicka, Dorota Wojtyniak

 
W dniach 16 – 20 maja 2011 r. nauczyciele przedmiotów ekonomicznych- Edyta Gorczyca, Jolanta Płotnicka ,Dorota Wojtyniak wzięły udział w wizycie studyjnej w Wiedniu, w ramach projektu „Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie”.

Celem wizyty było poznanie austriackiego systemu nauczania przedsiębiorczości i skonfrontowanie go z polskimi realiami kształcenia.

Nauczyciele uczestniczyli w wykładach na temat przedsiębiorczości, prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. Uniwersytet był także miejscem wymiany doświadczeń nauczycieli austriackich i polskich w nauczaniu przedsiębiorczości. Zajęcia dla nauczycieli prowadzone były w formie panelu dyskusyjnego oraz warsztatów.

W Wiedeńskiej Międzynarodowej Szkole Biznesu nauczyciele wysłuchali wykładów na temat współpracy biznesu i edukacji w zakresie nauczania przedsiębiorczości.

W Akademii Handlu Shumpetera nauczyciele obserwowali lekcje rachunkowości i wzięli udział w lekcji przedsiębiorczości. Wszyscy uczestnicy byli pod dużym wrażeniem funkcjonowania ćwiczebnych firm uczniowskich, w których rola nauczyciela sprowadza się do ukierunkowania ucznia na problem, natomiast sam uczeń, poprzez praktyczne wykonywanie zadań, lepiej rozumie procesy zachodzące w gospodarce i szybciej uczy się niezbędnych w pracy umiejętności. Uczeń pracuje w firmie, wykonując zadania przydzielone mu jako pracownikowi i tak jest traktowany: jest odpowiedzialny za swoją pracę i za jej rezultaty. Podobny system nauczania przedmiotów ekonomicznych, w ramach symulacyjnej pracowni ekonomicznej, od wielu lat stosuje ZSOiZ w Bolesławcu.

Wyjazd studyjny przybliżył nauczycielom tzw. metody aktywne, angażujące uczniów zdolnych i tych, którzy potrzebują więcej czasu na wykonanie zadania oraz  metody oparte na samodzielnej pracy uczniów.

 Wizyta w Wiedniu to nie tylko nauka i zdobywanie kolejnych doświadczeń zawodowych.

To także możliwość poznania nowych ludzi i miejsc.

Wiedeń jak zwykle zachwycił swoją historią, zabytkami i niepowtarzalną atmosferą. Sprzyjająca aura pozwoliła w pełni wykorzystać każdy dzień pobytu.  Pozytywne efekty tego typu szkoleń dla nauczycieli już wkrótce odczują także uczniowie, dla których prowadzone są zajęcia z przedsiębiorczości.

 W dniach 22-27.09.2013r dyrektor ZSOiZ  Pani Laura Słocka-Przydróżna  uczestniczyła w wizycie studyjnej w Vaduz, Liechtenstein, w małym  górskim państwie w Europie Zachodniej, leżącym pomiędzy Austrią i Szwajcarią.
Wyjazd możliwy był dzięki przyznaniu przez Narodową Agencję dofinansowania  w ramach Programu Międzysektorowego, będącego komponentem Programu „Uczenie sie przez całe życie”.
 Organizatorem wizyty było Centrum Kompetencji Społecznych w Vaduz, Liechtenstein. Temat wizyty:Zwiększenie umiejętności  społecznych i komunikacyjnych na rynku pracy.
Celem wizyty studyjnej była  wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami, przedstawicielami instytucji edukacyjnych różnych krajów europejskich w zakresie tematu  wizyty. Grupa uczestników  liczyła 12 osób, a  pochodzili  oni z krajów: Włochy, Holandia, Szwecja, Turcja, Portugalia, Niemcy, Austria, Polska, Wielka Brytania, Grecja, Macedonia.  Pani dyrektor zaprezentowała grupie informacje o  systemie edukacji     w Polsce, a także o powiecie bolesławieckim i szkole.
 
Podczas wizyty uczestnicy omawiali  znaczenie kompetencji społecznych w kontekście szans wejścia na rynek pracy, także międzynarodowy oraz możliwości kształcenia tych kompetencji we własnych placówkach. Ponadto uczestnicy  poznali  działalność różnych firm i  ośrodków edukacyjnych  w Szwajcarii i Liechtenstein,   pracujących na rzecz rozwijania  kompetencji społecznych uczniów, pracowników i osób bezrobotnych.  Na przykładzie przedsiębiorstwa HILTI zostały zaprezentowane   metody   budowania i prowadzenia wielokulturowych zespołów  w firmie.  
W czasie wolnym beneficjenci zwiedzili stolicę Liechtenstein  i poznali ofertę edukacyjną uniwersytetu  w Vaduz.