Projekt zawodoznawczy - pt. „Reklama w praktyce”.

    W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych realizowany jest       projekt zawodoznawczy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Reklama w praktyce”.
Autorem projektu jest nauczyciel przedmiotów zawodowych- Jolanta Płotnicka.
 
Celem głównym projektu jest stworzenie uczniowi możliwości rozwoju jego potencjału, czyli podnoszenie i doskonalenie jego dotychczasowych umiejętności oraz motywowanie do szukania nowych rozwiązań, kreatywnego myślenia, elastycznego działania.
Cel główny realizowany jest poprzez:
-poznanie procesu tworzenia reklamy;
-projektowanie poszczególnych etapów reklamy;
-charakteryzowanie metod stosowanych w procesie tworzenia reklamy;
-omówienie podstawowych rodzajów przekazu reklamowego;
-wdrożenie do oceny skuteczności reklamy;
-wykazanie korzyści płynących z reklam oraz ich negatywnych aspektów;
-wdrażanie do krytycznego odbioru reklamy;
-projektowanie wybranych nośników reklamy.
 
 
W projekcie uczestniczą uczniowie technikum organizacji reklamy, którzy w części zajęć realizowanych w ramach projektu bazować będą na wiedzy i umiejętnościach nabytych
w trakcie realizacji godzin lekcyjnych przedmiotów zawodowych.
Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Spotkania warsztatowe poprzedzone są krótkim wprowadzeniem nauczyciela, przybliżającym podstawy teoretyczne realizowanych zajęć. Każde kolejne zadanie jest uzależnione od wyniku poprzedniego. Uczniowie pracują
w grupach i projektują reklamę, przechodząc przez wszystkie etapy procesu tworzenia reklamy.
Wybierają cele reklamy, adresatów projektowanej reklamy, co wymaga dokonania segmentacji rynku. Zadaniem grup jest wyznaczenie kryteriów wyboru, a następnie na ich podstawie określenie adresatów, czyli grupy docelowej.
Następnym etapem jest dobór treści przekazu reklamowego oraz wybór mediów, np. reklama prasowa, telewizyjna, radiowa, reklama w mediach wspomagających.
Po wybraniu mediów uczniowie przygotowują własną reklamę. W zależności od wybranych mediów: opracowują i rysują projekt reklamy prasowej, zewnętrznej (np. baner reklamowy, gadżety reklamowe) lub internetowej, przygotowują tekst reklamy radiowej i odgrywają spot reklamowy, projektują i odgrywają reklamę telewizyjną.
Innowacyjność projektu wiąże się z tym, że uczniowie w swoich działaniach nie zatrzymują się tylko na etapie projektowania, ale mają za zadanie stworzyć samodzielnie lub
w profesjonalnej drukarni, projekt finalny, który będzie wykorzystany m.in. do promocji instytucji, jaką jest szkoła. Możliwość uczestniczenia w każdym etapie procesu tworzenia produktów reklamowych oraz praktyczne ich wykorzystanie w kampanii promocyjnej szkoły, daje uczniowi wyobrażenie o zastosowaniu oraz praktycznym sprawdzeniu skuteczności stworzonych narzędzi.  Szansa tak szybkiej ewaluacji efektywności powstałych narzędzi oraz możliwość ich bezpośredniej konfrontacji z narzędziami stosowanymi przez inne placówki, pozwala uczniowi na realną ocenę własnej pomysłowości, innowacyjności, zaangażowania.