Technik spedytor

TECHNIK SPEDYTOR

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
 
Technik spedytor jest zawodem o charakterze usługowym. W ramach zadań zawodowych technik spedytor organizuje przewóz towarów / ładunków od nadawcy do odbiorcy w kraju i za granicą przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego śródlądowego, lotniczego, intermodalnego. Do zadań technika spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu, planuje potrzeby spedycyjne.
Do zadań technika spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków.
Technik spedytor powinien biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym oraz umieć wykorzystywać zasoby i możliwości Internetu. Do podstawowych cech, jakie powinien posiadać spedytor, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość  w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Technika spedytora powinna także cechować aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia.
Typowym miejscem pracy technika spedytora jest biuro wyposażone w urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy. Technik spedytor samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji. Jest to praca ściśle związana z ludźmi, nie tylko ze współpracownikami, ale głównie z klientami i kontrahentami. Praca spedytora wymaga bezpośredniego kontaktu z kierowcami, jak i osobami z komórek logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa. Spedytor kontaktuje się zarówno ze współpracownikami (przełożonym, dyspozytorami, magazynierami), jak i klientami oraz kontrahentami. Komunikacja następuje ustnie oraz z wykorzystaniem technologii IT. Osoba wykonująca zawód technika spedytora powinna być komunikatywna w kontaktach interpersonalnych, posiadać umysł analityczny, cechować się precyzją, spokojem i cierpliwością.
Możliwości dalszego kształcenia w systemie formalnym.
Zdanie egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia technikowi spedytorowi kontynuację nauki w szkole wyższej.

 

 

Slajd na głównej: 
nie