Szkoła Kluczowych Kompetencji


W ZSOiZ od 1.09.2011r. realizowany jest projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny  program   rozwijania  umiejętności  uczniów  Szkół Polski Centralnej
Południowozachodniej”.
Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji z siedziba w Lublinie, partnerem Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.3
Celem    projektu   jest  wdrożenie  innowacyjnego  modelu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów  wraz  z    zaplanowana  w   projekcie   pomocą merytoryczną dla nauczycieli i uczniów. Projektem objęci zostali uczniowie klas pierwszych Technikum nr 3  w zawodach:                                      
  - technik ekonomista,                                                                                                                                     
  -technik hotelarstwa,                                                                                                                                         
  -technik obsługi turystycznej,                                                                                                                                      
  -technik żywienia i gospodarstwa domowego.
Realizacja projektu polega na wykorzystaniu w procesie nauczania programów autorskich opracowanych przez nauczycieli: panią Annę Myśliwiec, panią Agnieszkę Kamińską-Zdunek, panią Dorotę Wojtyniak, panią Ilonę Szymecką.
Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali podręczniki do nauki wybranego przedmiotu, natomiast baza techno-dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o 2 laptopy, rzutnik multimedialny, odtwarzacz CD, programy multimedialne i inne drobne pomoce dydaktyczne.
Planowane są także zajęcia realizowane poza szkołą tj. koła naukowe, wakacyjne obozy naukowe, studium kompetentnych liderów. Przewidywany koszt dofinansowania przypadający na 1 ucznia wynosi ok. 5 tys. zł. Czas realizacji projektu to: 01 września 2010 do 31 grudnia 2013r.