Szkolenie wojskowe

 
SZKOLENIE WOJSKOWE
Certyfikowana Wojskowa Klasa Mundurowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu, jedyna w Powiecie Bolesławiecki i jedna z 6 w województwie dolnośląskim, umożliwia uczniom uczestnictwo w jednolitym w skali kraju programie, pozwalającym na rozwijanie  zainteresowań, zdobywanie kompetencji cenionych przez pracodawców oraz przygotowanie młodzieży do wyboru wojskowej ścieżki zawodowej lub zasilenia rezerw osobowych SZ RP lub udział w programie gwarantuje naszej szkole szerokie wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej w obszarach: merytorycznym, logistycznym i finansowym. Dodatkowo szkoła otrzymuje od MON wsparcie instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego oraz pieniądze na zakup sprzętu i wyposażenia. Uczniowie otrzymują wsparcie w postaci: dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (w formie dotacji celowych dla organów prowadzących szkoły);
  • udziału w obozie szkoleniowym na terenie jednostki; wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu nauczania edukacji wojskowej
  • w Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału;
  • wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu nauczania edukacji wojskowej jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).

Absolwenci szkoły biorący udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki odbyć kilkutygodniową służbę przygotowawczą w ograniczonym czasie (tzw. „skróconą służbę przygotowawczą”) zakończoną przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerw osobowych SZ RP. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę w akademiach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty rankingowe podczas rozmów kwalifikacyjnych. Program realizowany jest w ścisłej współpracy z  23 Śląskim Pułkiem Artylerii w Bolesławcu.
 

 

mun2.jpg
mun4.jpg
mun8.jpg

mun6.jpg

Slajd na głównej: 
nie