Technik rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - NOWOŚĆ !!!

 
logo-01_0.png
 

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
 
Technik rachunkowości jest zawodem z tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Zawód ten wymaga od pracownika wysokich umiejętności, doświadczenia, szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zachodzących zmian w procesie gospodarowania. Do zadań najczęściej powierzanych technikom rachunkowości należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo - rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo - płacowych. W trakcie wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy technicy rachunkowości wykonują czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, prowadzenie różnych ewidencji ilościowo - wartościowych, rozliczanie transakcji, prowadzenie ewidencji podatkowej, prowadzenie ewidencji rachunkowej, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. W powyższych pracach nieodzowne jest stosowanie urządzeń techniki biurowej oraz wykorzystanie różnych aplikacji komputerowych.
Zawód technik rachunkowości łączy się z dużą odpowiedzialnością oraz wysokimi wymaganiami w zakresie jakości wykonywania zadań. Bardzo często bowiem od właściwie prowadzonych prac księgowo - rozliczeniowych zależą efekty ekonomiczne jednostki organizacyjnej oraz uniknięcie sankcji z tytułu błędnie naliczonych podatków. Szczególnego znaczenia nabiera to w małych jednostkach i biurach rachunkowych, w których często zadania całej komórki księgowo-finansowej powierza się jednej osobie. Zawód ten wymaga ciągłego doskonalenia głównie w zakresie zmieniających się aktów i norm prawnych wykorzystywanych w trakcie wykonywanych zadań zawodowych.
Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie prac biurowych zawód technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i masowym, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia absolwentów w tym zawodzie. Ponadto absolwent technikum rachunkowości    jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności. Zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technika rachunkowości jest bardzo duże. Wynika to z przeobrażeń gospodarczych w naszym kraju i zainteresowania Unii Europejskiej tworzeniem małych i średnich podmiotów gospodarczych na polskim rynku. Sytuacja ta rodzi potrzebę przygotowania pracownika uniwersalnego, który łatwo dostosuje swoje umiejętności do rodzaju jednostki organizacyjnej oraz prowadzonej przez nią działalności.
Możliwości dalszego kształcenia w systemie formalnym.
Zdanie egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia technikowi rachunkowości kontynuację nauki w szkole wyższej.

 
 
 
Slajd na głównej: 
nie