ZSOiZ – nauczanie ku przyszłości młodych europejczyków

Nauczanie ku przyszłości młodych Europejczyków.jpg
Cele projektu:
- ukształtowanie otwartości, przyjaznego kontaktu, przenikania się wzajemnego kultur i budowanie wspólnej przyjaznej Europy, likwidowania sztucznych barier i podziałów,
- pogłębienie wiedzy na temat historii, kultury i obyczajów partnera,  
- umiejętność pracy w dualnym systemie kształcenia zawodowego,
- zwiększenie atrakcyjności kształcenia w szkole jako placówce nowoczesnej, otwartej na zmiany zachodzące we współczesnym świecie,
- włączenie nauczycieli zawodu i różnych przedmiotów ogólnokształcących w rozwijanie kompetencji językowych uczniów,
- doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli, którzy chętniej będą prowadzić projekty w partnerstwie z e szkołami z zagranicy,
- wyposażenie uczniów w umiejętności językowe i zawodowe niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy zgodnie z ich wykształceniem oraz kształtowanie pozytywnych postaw przyszłego pracownika,
- ułatwienie osobistego rozwoju uczestników projektu,
- nabycie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w przedsiębiorstwach UE,
- umiejętność organizowania stanowiska pracy, wykorzystania nowoczesnych technologii związanych z wykonywanym zawodem, 
- pogłębienie umiejętności językowych, branżowych i zawodowych, rozwój kompetencji kluczowych                                                                                  
 - kształtowanie wśród uczniów zachowań prozdrowotnych,
- zwiększenie mobilności osób uczestniczących w projekcie,
- wzrost świadomości nauczycieli i uczniów o potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i konieczności uczenia się przez całe życie.

 ZSOiZ – nauczanie ku przyszłości młodych europejczyków - szczegółowe informacje TUTAJ

  
Slajd na głównej: 
nie