Technik reklamy

TECHNIK REKLAMY

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
Technik reklamy to jeden z lepiej rozwijających się zawodów ze względu na zachodzące w Polsce zmiany gospodarczo-społeczne, rozwój techniki
i technologii, mobilność geograficzna i zawodowa Polaków, a przede wszystkim wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy i umiejętności pracowników.
Sektor komunikacji marketingowej jest motorem wzrostu gospodarczego w krajach podlegających intensywnym procesom deindustrializacji. Jest także dobrym miernikiem koniunktury gospodarczej.
Branża marketingowa podlega dynamicznym zmianom, które napędza rozwój cyfrowych technologii. Przedstawiciele branży stoją przed koniecznością nieustannego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń. Analizy rynku wskazują na ogromne zapotrzebowanie w tej branży. Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, innowacyjnych i gotowych na rozwój. Poza tym specjaliści branży reklamowej mają duże możliwości samozatrudnienia.
Celem kształcenia zawodowego technika reklamy jest przygotowanie uczących się do realiów współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej
i aktywnego dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Jest to zawód, w którym ogromne znaczenie ma kształcenie przez całe życie, dlatego uczący musi mieć świadomość ciągłej aktualizacji wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności zawodowych.
Proces kształcenia zawodowego opiera się doskonaleniu warsztatu literackiego, szerokiego zaplecza językowego, pasji i twórczego nastawienia do pracy, umiejętności słuchania, otwartości na pomysły i sugestie, a także umiejętności obrony swych koncepcji. Prestiż w edukacji zyskała praktyczna nauka zawodu. Przyczynia się to do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych techników reklamy, a tym samym zapewnia im możliwość sprostania wyzwaniom wymagającego rynku pracy.
Technik reklamy powinien potrafić zarządzać pracą zespołu lub projektem, dlatego pracownik branży reklamowej musi posiadać nie tylko kompetencje twarde (specjalistyczne) w zakresie wiedzy oraz umiejętności, ale również wysokie kompetencje miękkie. W pracy niezbędne będą umiejętności społeczne i interpersonalne np. nawiązywania kontaktów, przekonywania i negocjowania. Praca technika reklamy wymaga kreatywności, nieustannego samorozwoju, wrażliwości estetycznej. Wskazana jest znajomość języka angielskiego, który jest podstawowym językiem używanym przez branżę reklamową na całym świecie. W pracy technik reklamy będzie używać różnego rodzaju urządzeń technicznych i komputerów. Powinien też biegle poruszać się w Internecie. Konieczna będzie znajomość specjalistycznego oprogramowania do tworzenia różnych produktów reklamowych. Od osoby pracującej w branży reklamowej wymaga się dużej kultury osobistej z racji bezpośrednich kontaktów z klientami. Głównym miejscem wykonywania pracy będą pomieszczenia biurowe, ale konieczność kontaktowania się ze zleceniodawcami oraz innymi osobami pracującymi nad projektem reklamowym wymagać będzie częstego przemieszczania się.
Osoba chcąca uczyć się w zawodzie technik reklamy powinna posiadać następujące predyspozycje: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność prowadzenia negocjacji, stosowanie zasad prawa, etyki i kultury zawodowej, kreatywność, cierpliwość, wrażliwość artystyczną, zmysł plastyczny, pełną sprawność fizyczną.
 
Możliwości dalszego kształcenia w systemie formalnym.
Zdanie egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia technikowi reklamy kontynuację nauki w szkole wyższej.

 

Slajd na głównej: 
nie