"Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci - I edycja

 

Program LEONARDO DA VINCI jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

PROGRAM LEONARDO DA VINCI W NASZEJ SZKOLE

 
"Wspieranie mobilności zawodowej przyszłych pracowników branży hotelarsko - gastronomicznej" - praktyka zagraniczna uczniów.
Praktykę zawodową w Centrum Kształcenia Praktycznego w Chemnitz - Einsiedel odbyła grupa 15 uczniów klasy IV technikum w zawodzie technik hotelarstwa.
Praktyka trwała od 02.11.2008 do 29.11.2008.

Uczestnicy zdobywali umiejętności praktyczne pracując w kuchni, recepcji i przy obsłudze gości. Już w trakcie stażu sygnalizowali, że zdobyli nowe praktyczne umiejętności zawodowe. Ponadto uwierzyli w swoje umiejętności językowe i nabrali pewności siebie w kontaktach z obcokrajowcami, a pracowali  z Niemcami, Czechami, Słowakami i Turkami.
Staż wpłynął na osobisty rozwój uczestników i zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Wpłynął również pozytywnie na rozwój nauczyciela ZSOiZ sprawującego opiekę nad uczestnikami. Po zakończeniu stażu, podczas uroczystego obiadu i gratulacji od organizacji goszczącej, uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.
13 lutego 2009 roku podczas uroczystego apelu otrzymali również dokument Europass-Mobilność w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej.

prezentacja praktyka Chemnitz 2008
_______________________________________________________________________________________

„Wzrost umiejętności przyszłych ekonomistów poprzez praktyki zagraniczne” -
praktyka zagraniczna uczniów.Praktykę zawodową w Niemczech w Innowacyjnej Instytucji Kształcącej F+U Sachsen GgmbH mającej siedzibę w Chemnitz – Einsiedel odbywa grupa 15 uczniów klasy II technikum w zawodzie technik ekonomista.
Program realizowany jest podczas 4 – tygodniowego pobytu (od 28.02.2010r. – 31.03.2010 r.), a związany jest z rachunkowością i ekonomią. Celem uczestników jest poszerzenie wiedzy merytorycznej oraz nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie. Uczestnicy projektu poprzez pracę na różnych stanowiskach i możliwość bezpośredniego kontaktu z cudzoziemcami zdobędą nowe kompetencje i umiejętności oraz wzbogacą swoje doświadczenie.

Przed wyjazdem uczniowie wzięli udział w 80-godzinnym przygotowaniu kulturalno-językowym, które obejmowało naukę słownictwa z branży ekonomicznej jak również ćwiczenia w wypowiadaniu się w różnych sytuacjach zawodowych. W czasie praktyki uczniowie zajmują się pracą w przedsiębiorstwie symulacyjnym, uczestniczą w wykładach, wycieczkach do różnych zakładów pracy na terenie Saksonii oraz wypadach krajoznawczych. Dzięki zakwaterowaniu w campusie, w którym mieszkają uczniowie z innych krajów europejskich realizujących w tej samej placówce swoje staże, kursy i praktyki, nasi uczniowie zapoznają się z kulturą przeróżnych krajów, nawiązują międzynarodowe przyjaźnie i doskonalą swoje umiejętności językowe. Na zakończenie praktyki uczniowie otrzymają certyfikaty wydane przez F+U Sachsen GmbH w Chemnitz oraz certyfikaty Europass- Mobilność wydane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Praktyka w Chemnitz

____________________________________________________________________________________________________________________

 

W bieżącym roku, po raz trzeci z rzędu, wniosek złożony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu w konkursie 2010 na projekty mobilności w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, przeszedł pozytywnie poprzez procedurę konkursową i został zatwierdzony do realizacji.

Projekt polega na zorganizowaniu w  okresie 06.03.2011 – 02.04.2011 dla 15 uczniów klasy trzeciej technikum, w zawodzie technik hotelarstwa, 4- tygodniowej praktyki zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Chemnitz – Einsiedel (Niemcy).

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji zawodowych hotelarza drogą do europejskiego rynku  
                      pracy.
 

Projekt zakłada:

1)      wspieranie uczniów w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych w celu ułatwienia osobistego rozwoju, zwiększenia szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w europejskim rynku pracy.

2)      doskonalenie jakości w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego, poprzez realizację praktyk w centrum kształcenia posiadającym certyfikat ISO,

3)      zwiększenie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego oraz ułatwienie mobilności uczestników projektów.

W celu optymalnego przygotowania uczniów do odbycia praktyki, przed wyjazdem zostaną objęci przygotowaniem pedagogiczno- kulturowo- językowym.

W czasie realizacji programu praktyki w organizacji przyjmującej, uczniowie będą pogłębiali wiedzę i doskonalili umiejętności z zakresu organizacji pracy hotelu, kompleksowej obsługi gościa hotelowego i jego rozliczenia, organizacji pracy służby pięter i gastronomii hotelowej.

Zostaną podzieleni na trzy pięcioosobowe grupy, z tym że każdy uczestnik będzie miał swoje stanowisko pracy i zadania do wykonania. Każda grupa odbędzie praktykę w recepcji i części mieszkalnej hotelu oraz w kuchni i restauracji:

1) Recepcja i zarządzanie pokojami:  przyjęcie gościa; organizowanie pobytu; komunikacja interpersonalna; rozliczenie i pożegnanie gościa; praca w programie komputerowym do rezerwacji hotelowych – FIDELIO; zarządzanie pokojami – sprzątanie jednostek mieszkalnych.

2) Gastronomia (kuchnia): obsługa sprzętu gastronomicznego; przygotowywanie potraw; sporządzanie ciast i deserów.

3) Restauracja (obsługa klienta): układanie jadłospisów; aranżacja sal konsumenckich; obsługa gościa, przyjmowanie zamówień; techniki noszenia talerzy i szklanek; nakrywanie do stołu.

4) Wycieczki przedmiotowe, gastronomiczno -hotelarsko-turystyczne, do instytucji i przedsiębiorstw w Saksonii.

Zajęcia wspólne i wycieczki wpłyną na wzbogacenie i uatrakcyjnienie praktyki. Uczniowie będą promować kulturę, obyczaje własnego regionu poprzez własną postawę oraz wykonywane prace.

Będą czuli się bezpiecznie dzięki opiekunowi ze strony polskiej i opiekunom niemieckim na stanowiskach pracy.

Codziennie będą opisywali przebieg praktyki w dzienniczku, a raz w tygodniu będą przekazywali drogą elektroniczną sprawozdanie koordynatorowi projektu. Na podstawie tych raportów zarządzający projektem będzie nadzorował pobyt uczestników.

W czasie trwania praktyki odbędzie się wizyta kontrolna mająca na celu sprawdzenie warunków pracy,  efektów kształcenia i nawiązanie bliższej i wszechstronnej współpracy z partnerem.

Na zakończenie praktyki odbędzie się egzamin potwierdzający zdobyte umiejętności i każdy z uczestników otrzyma certyfikat a po powrocie do kraju również dokument Europass – Mobilność.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas praktyki zagranicznej będzie rozpowszechniona wśród uczniów szkoły, władz lokalnych i instytucji wspomagających szkołę dzięki planowanym spotkaniom.

Realizacja projektu wpłynie na wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych uczestników, poprawi praktyczną znajomość języka niemieckiego i angielskiego, pozwoli poszerzyć słownictwo zawodowe a uzyskany Certyfikat i dokument Europass - Mobilność zwiększą wiarę we własne siły, szanse na zatrudnienie oraz uczestnictwo w europejskim rynku pracy.

Kontynuowanie współpracy z partnerem, z którym zrealizowany był już jeden projekt a drugi jest w trakcie realizacji, będzie miało duży wpływ na możliwość wymiany doświadczeń w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego.

Autorzy projektu:

1)      Barbara Smoleńska

2)      Lucyna Hajduk

3)      Ilona Szymecka

 

Sprawozdanie z pobytu na praktyce.
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu po raz kolejny odbywają miesięczną praktykę zawodową w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Praktyka odbywa się w południowo- wschodnich Niemczech, w Saksonii    w mieście Chemnitz – Einsiedel..

Praktyka rozpoczęła się 7 marca 2011 roku, uczestniczą w niej uczniowie klasy trzeciej technikum w zawodzie technik hotelarstwa. Pracują w trzech 5-osobowych grupach, a każda grupa pracuje 5 dni na jednym stanowisku pracy. Zdobywają umiejętności praktyczne niezbędne w zawodzie technik hotelarstwa, jak również doskonalą umiejętności językowe.

Dziewczyny chętnie opowiadają o tym co robią oraz dzielą się swoimi wrażeniami. ”Nikt nie zliczył by łez wylanych nad cebulą oraz zaskakujących pomysłów na udekorowanie kolacyjnego stołu” - mówi Natalia, która pracuje obecnie na kuchni. „W recepcji trzeba biegle posługiwać się językiem niemieckim i angielskim,…boję się, że nie wszystko zrozumiem” - relacjonuje Alicja. Jednym z trudniejszych zadań okazała się obsługa gości w restauracji. „Gdy na pierwszym obiedzie zobaczyłam jak kelnerki noszą po 3 talerze w jednej ręce myślałam, że nie dam rady i zastawa restauracji znacznie się zmniejsz, gdy zacznę podawać, ale na szczęście poszło dobrze i udało mi się donieść całe obiady do stolików '' - zdradza Ania.

Dziewczęta nie narzekają na nudę. Wraz z opiekunami uczestniczą w różnego rodzaju imprezach m.in. gra w kręgle, gra w bilarda, dyskoteka, wyjazd do parku wodnego. Mają również możliwość poznania nowych kultur i obyczajów regionu poprzez liczne wycieczki m.in. do Lipska, Drezna, Chemnitz.

Pracują oraz spędzają czas wolny wspólnie z praktykantami z różnych krajów, z Niemiec, Czech, Litwy, Chin, Anglii, Hiszpanii. Dzięki tym kontaktom doskonalą języki obce: niemiecki i angielski oraz poznają kulturę różnych narodów.

Nabyte umiejętności, wiedza i doświadczenie przyczynią się na pewno do rozwoju osobistego, zawodowego, kulturowego i językowego. Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymają certyfikat Europass Mobilność, który jest potwierdzeniem nabytych umiejętności zawodowych poza granicami kraju.

 

                                                                                                 Koordynator projektu

                                                                                                  Smoleńska Barbara

prezentacja z praktyki - do pobrania

______________________________________________________________________________________

PRAKTYKI ZAGRANICZNE

w roku szkolnym 2011/2012
 
Z radością informujemy, że projekt „Praktyki zagraniczne kluczem do doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów w gastronomii”  złożony przez naszą szkołę został zatwierdzony do realizacji przez Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci.
Dzięki pozyskanym funduszom unijnym młodzież naszej szkoły po raz kolejny będzie miała możliwość odbycia 4-tygodniowej praktyki zawodowej w  niemieckim centrum kształcenia praktycznego F+U Sachsen GmbH w Chemnitz. Tym razem projekt skierowany jest do uczniów trzeciej klasy technikum żywienia i gospodarstwa domowego.  Zasadniczym celem projektów jest doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów, poszerzanie ich kompetencji i wiedzy w oparciu o europejskie standardy obowiązujące w branży gastronomicznej. Ważnym aspektem projektu jest również poznawanie kultury i historii kraju goszczącego  naszą młodzież oraz doskonalenie posługiwania się językiem niemieckim.
W październiku 2011r. zostanie wyłoniona grupa  15 uczniów do realizacji projektu oraz lista 10 uczestników rezerwowych. Zakwalifikowana grupa uczniów, w okresie styczeń – luty 2012r., odbędzie specjalne przygotowanie pedagogiczno- kulturowo-językowe, podczas którego zostanie zapoznana ze specyficznym słownictwem branżowym oraz kulturą kraju goszczącego.
W okresie 04.03.2012r. – 31.03.2012r. uczniowie odbędą 4-tygodniową praktykę zawodową    w  niemieckim centrum kształcenia praktycznego F+U Sachsen GmbH w Chemnitz.
 

      Po zakończeniu praktyki uczestnicy otrzymają certyfikaty i dokumenty Europass – Mobilność. Udział w projekcie jest dla uczniów okazją na dostosowanie swoich umiejętności zarówno językowych, zawodowych oraz osobowościowych do potrzeb europejskiego rynku pracy. Dla uczestników projektu uzyskany dokument Europass – Mobilność, w przyszłości będzie szansą w znalezieniu bardziej atrakcyjnej pracy.

Praktyka zagraniczna: kliknij TUTAJ

____________________________________________________________________________________________________________________________

Praktyki zagraniczne w roku szkolnym 2012/2013

Praktyka zawodowa w Niemczech

Powróciliśmy z praktyki zawodowej w Niemczech

http://azartsat.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3015:wyd...

http://azartsat.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo...

http://www.istotne.pl/a8224.php

http://www.istotne.pl/a8586.php

Uczestnicy praktyk zagranicznych otrzymali certyfikaty