Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA PLATFORMA G-SUITE
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu, ul. Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec, reprezentowany przez Panią Laurę Słocką-Przydróżną, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu (dalej jako „Szkoła“).
2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych (dalej jako „IOD”), który nadzoruje przetwarzanie danych osobowych, jest Pan Zbigniew Klessa. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z IOD pod adresem e-mail: iod2@powiatboleslawiecki.pl lub telefonicznie 75 612 17 34.
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawą prawną będą właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
4. Podmiot przetwarzający dane osobowe
Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania w związku z zawarciem umowy o świadczenie przez usług dostępnych w G-Suite z Google LLC, mającym siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (dalej jako „Google LLC“), znajdującym się na terenie państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. Google LLC jest podmiotem przetwarzajacym dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO.
5. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów prawa będą to organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych ponadto będą m.in. podmioty świadczące usługi medyczne, prawne czy informatyczne.
 
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach przewidzianych przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia konta na platformie dla celów realizacji zadań Szkoły oraz przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności przepisach oświatowych.
Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wskazany w Regulaminie platformy G-Suite dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/terms?hl=en oraz zgodnie z terminami retencji danych osobowych wskazanymi w Umowie powierzenia przetwarzania dostępnej pod adresem: https://admin.google.com/terms/apps/5/1/en/dpa_terms.html.
7. Informacja o przysługujących uprawnieniach
Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 – 21 RODO prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych, czyli w szczególności otrzymania potwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, a także uzyskania dostępu do tych danych czy ich kopii;
  2. sprostowania danych, czyli do niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. usunięcia danych, z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 17 ust. 3 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy dane są nieprawidłowe albo na czas rozpatrzenia przez Administratora wniesionego sprzeciw wobec przetwarzania;
  5. przenoszenia danych, czyli do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanymi formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub upoważnienia Administratora do przesłania ich innemu administratorowi,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wynikającego z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

8. Prawo do wniesienia skargi
Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Dobrowolne podanie danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji zadań Szkoły wynikających z przepisów prawa.
10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podejmowane decyzje wywołuje wobec Pani/Pana skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe
Z uwagi na wykorzystywanie rozwiązań IT dostarczanych przez podmioty z USA Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do Stanów Zjednoczonych Ameryki w oparciu o Tarczę Prywatności UE-USA. Pani/Pana dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.
 
 

Slajd na głównej: 
nie