Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim

projekt_0.jpg

 

Nowy projekt powiatu przyczyni się do lepszego kształcenia i wychowania młodych – począwszy od przedszkola, a skończywszy na maturze.

Powiat bolesławiecki wiele pozyskanych środków przeznacza na infrastrukturę edukacyjną. Dzięki udziałowi w różnych projektach w powiatowych szkołach wzmocniło się szkolnictwo zawodowe, jego baza, wyposażenie. Powstały programy, które umożliwiły uczniom odbywanie praktyk i staży zawodowych
w kraju i za granicą. Nowy edukacyjny projekt pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim” posłuży rozwojowi nauczycieli i całych rad pedagogicznych.

Projekt ten dotyczy kompleksowego wspomagania rozwoju szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu powiatu bolesławieckiego. Działania w ramach projektu obejmują pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych, prowadzenie procesu doskonalenia nauczycieli oraz powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i wspomagania w celu wymiany doświadczeń. Udział w projekcie podyktowany jest brakiem kompleksowego wsparcia systemu doskonalenia nauczycieli
w powiecie bolesławieckim.

Rekrutację do udziału w projekcie przeszło 35 placówek oświatowych, w tym 14 szkół podstawowych,
7 gimnazjów, 2 licea, 5 techników, 5 zasadniczych szkół zawodowych oraz 2 przedszkola z terenu powiatu bolesławieckiego. Głównym celem projektu jest doskonalenie metod pracy w dziedzinie pracy wychowawczej z uczniem, rozwijanie talentów ucznia, aktywna współpraca z rodzicami i społecznością lokalną oraz metody pracy z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia. Działania te są realizowane
w trakcie cyklu szkoleń dla nauczycieli oraz spotkań. Szkolenia są przeprowadzane w każdej placówce. Łącznie weźmie w nich udział około 600 osób. Grupa otrzymuje wsparcie w postaci wykładów, a następnie bierze udział w warsztatach doskonalących aktywne metody szkoleniowe. Pomocą w przełożeniu nowych umiejętności na szkolną praktykę są konsultacje indywidualne i grupowe dla dyrektorów i nauczycieli. Projekt zakłada również stworzenie sieci współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami. Pozwola to na zapewnienie trwałości i ciągłego doskonalenia warsztatu pracy również po zakończeniu szkolenia.

Realizacja projektu przyniesie poprawę jakości doskonalenia nauczycieli, wypracowanie metod pracy, które będą wykorzystywane w przyszłości oraz pogłębi integrację lokalnej społeczności oświatowej.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się w lipcu br. i potrwa do czerwca 2015 r.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół.

Więcej informacji na stronie PROJEKTU

 

Slajd na głównej: 
nie